ארכיון הקטגוריה: הלכה ב – חיתוך ירקות ומיעוך בננה ואבוקדו

א – חיתוך ירקות

גמרא שבת עד, ב: "אמר רב פפא האי מאן דפרים סילקא חייב משום טוחן". ונחלקו הראשונים בביאור האיסור: דעת ר"ח, ערוך, עיתים רכז, ורא"ש ז ה, וגאונים (כמובא בפירוש לגמרא שבאוצר הגאונים), איסור טוחן הוא רק כאשר הנטחן נעשה קמח, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - חיתוך ירקות ומיעוך בננה ואבוקדו | כתיבת תגובה

ב – היתר לאלתר

כתב הרשב"א (ד, עה) שאם הוא חותך את הירקות כדי לאוכלם מיד, אין בזה איסור, "שלא אסרו על האדם לאכול מאכלו חתיכות גדולות או קטנות".  וכתב הב"י שאין מי שחולק על הרשב"א, וכ"כ הרמ"א שכא, יב, ב"ח, גר"א יז, וערוה"ש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - חיתוך ירקות ומיעוך בננה ואבוקדו | כתיבת תגובה

ג – לכתוש לאלתר

כתב חזו"א או"ח נז, שלכל הדעות אסור לרסק ולכתוש ירקות אפילו לארוחה סמוכה. שכן כל ההיתר לחתוך ירקות כי כך הוא דרך אכילתם, אבל לכתוש הוא דרך מלאכת טוחן. ורק לצורך הטעמת תבשיל התירו לכתוש פלפלים בשני שינויים. ומסתבר שלא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - חיתוך ירקות ומיעוך בננה ואבוקדו | כתיבת תגובה

ד – בכלי המיוחד לחיתוך וטחינה וכתישה גמורה

וכל ההיתר לעשות סלט הוא כמובן בסכין שאינו כלי מיוחד לטחינה, אבל בכלי המיוחד לחיתוך לחתיכות קטנות, כדוגמת פומפיה, אסור. וכפי שכתב בשו"ע שכא, י, עפ"י הריב"ש (סי' קפד) שאסור לגרור גבינה בכלי שמיועד לכך. וטעם האיסור, מפני שהוא כדרך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - חיתוך ירקות ומיעוך בננה ואבוקדו | כתיבת תגובה

ה – בשר ביצים וגבינה – שאינם גידולי קרקע

כתב בתה"ד נו, לגבי מי שאינו יכול ללעוס יפה בשיניו את הבשר שלפניו, שמותר לחותכו. ואין לחוש לטוחן, ראשית מפני שלרוה"פ אין טוחן במאכלים שראויים לאכילה, ולרא"ש רק טוחן לקמח הוי טוחן. ואף לרא"ם, יש לומר שאין טחינה אלא בגידולי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - חיתוך ירקות ומיעוך בננה ואבוקדו | כתיבת תגובה

ו – אבוקדו ובננה (הערה 2)

עיין בהערה, שהחזו"א (או"ח נז) החמיר, משום שגם מיעוך מפרק את החיבורים הפנימיים שבפרי וכמוהו כטחינה. והביא ראיה מתוספתא (שבת טו, יג), שאין מרסקין דבלה וגרוגרת לפני הזקנים, ומשמע שאף שנותרו דבוקים, כיוון שהריסוק מפריד בין החלקים אסור משום טוחן. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - חיתוך ירקות ומיעוך בננה ואבוקדו | כתיבת תגובה

ז – מקצץ ביצים

במנו"א ח"ב ח, טו, אסר לחתוך ביצה קשה לפרוסות בכלי המיוחד לכך, כי לדעתו, הואיל ורגילים בזה הרי זה טוחן. וכתבתי להלכה כשש"כ ו, ג, שאין בזה טוחן, וכמה סיבות לכך, והעיקרית שהחתיכות גדולות ואין זה טוחן. וכ"כ באג"מ או"ח … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - חיתוך ירקות ומיעוך בננה ואבוקדו | כתיבת תגובה

ח – חיתוך לפרוסות

בשש"כ ו, הערה ו, כתב בשם רשז"א, שחיתוך עץ לפרוסות ארוכות ורחבות וצרות, לצורך הדבקתם לדיקט, אסורה משום טוחן. ובאג"מ או"ח ד, עד, (ע' קמב), סובר שחיתוך ירקות לפרוסות אין בו טוחן, כי רק בעשיית קנים שייך טוחן באופן זה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - חיתוך ירקות ומיעוך בננה ואבוקדו | כתיבת תגובה