ארכיון הקטגוריה: הלכה ג – מלאכת לש

א – מקורות

מחלוקת רבי ורבי יוסי בר' יהודה מופיעה בשבת יח, א, וקנה, ב. לרבי נתינת המים בקמח אסורה מהתורה, ולריבר"י מדברי חכמים בלבד. לדעת רוה"פ, ומהם: ר"ח, רי"ף, רמב"ם, רא"ש, רז"ה, רמב"ן, או"ז, רוקח, רי"ו, ומאירי, הלכה כריבר"י. ולדעת התרומה, רא"ם, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - מלאכת לש, מלאכת לש | כתיבת תגובה

ב – כמי הפסק – כרבי או ריבר"י

בשו"ע שכא, טז; שכד, ג, כתב בסתם את דעת רוב הראשונים שפסקו כריבר"י כמובא בהערה 5, ואת דעת התרומה כיש אומרים. וכידוע, לדעת רבים כוונת השו"ע לפסוק לכתחילה כדעה הסתמית שהביא בתחילה. וכ"כ מאמ"ר י; איש מצליח א' או"ח לח; … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - מלאכת לש, מלאכת לש | כתיבת תגובה

ג – שלבים בלישה וגדרי חיובם וגדר אין לישה אחר לישה

כתב בבאו"ה שכא, יד, 'אין מגבלין', שגם לדעת רבי, שנתינת מים בקמח אסורה מהתורה, מ"מ גם הגיבול אח"כ אסור מהתורה, שאם נתן את המים בקמח בערב שבת, אסור מהתורה לגבלם בשבת. והביא לכך ראיה מירושלמי (פרק שביעי): "הלש והעורך והמקטף … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - מלאכת לש, מלאכת לש | כתיבת תגובה

ד – הטלת מים על עפר תיחוח

כתב במ"ב שכא, נז, בשם מ"א, שאסור לאדם להטיל מימיו על טיט משום גיבול, כי אף לריבר"י יש בזה מ"מ איסור דרבנן. וכתב שהבית מאיר התיר במקום הצורך כי הוא פסיק רישא דלא ניחא ליה באיסור דרבנן. וקיבל המ"ב את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - מלאכת לש, מלאכת לש | כתיבת תגובה

ו – האם תמיד אין איסור תורה בעיסה רכה ומה דין בטון וסיד

במאכלים כקמח ומים חילקו חכמים בין שני סוגי עיסות, קשה ורכה. עיסה קשה מתגבשת עד שניתן להרימה בידיים, ואילו עיסה רכה נשפכת. ואמרו שהמגבל עיסה קשה עובר באיסור תורה, והמגבל עיסה רכה – עובר באיסור חכמים. אמנם קשה, שלישת בטון … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - מלאכת לש, מלאכת לש | כתיבת תגובה

ה – זרק פשתן למים

זבחים צד, ב: "אמר רבא: … זרק פשתן למים – חייב… מאי טעמא? וכי תימא משום דמקדח (צומח והוא זורע), אי הכי, חיטי ושערי נמי! הנך אית להו רירי (כשזרעי הפשתן במים יוצא מהם ריר שמדביק הזרעים זה לזה)… (ואסור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - מלאכת לש, מלאכת לש | כתיבת תגובה

ז – כאשר הנוזלים נשארים נוזליים אין איסור

כתב בשש"כ ח, כט: "אבקה המתמוססת, מותר לתיתה לתוך המים כדי להמיסה". וכ"כ חזו"א נח, ט, והלש"ב יג, ז. ולכאורה יש לעיין, שהרי תוספת החומר תעשה את המים קצת פחות נוזליים, וכפי שיש הפרש בין נוזליות המים לנוזליות היין (כמבואר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - מלאכת לש, מלאכת לש | כתיבת תגובה