ארכיון הקטגוריה: הלכה ו – דברים שמותר לערבבם כדרכם או בשינוי

א – לישת תבשיל שנתמעך

כתב הרמב"ם (סי' שה מהד' בלאו), והובא בב"י שכא, יט, שמותר ללוש תבשיל בשר וגריסים, ולטורפם בכוח עד שיתערבו ויעשו גוף אחד, ואף מותר להוסיף בהם מים לפי מה שצריך. אמנם יש לדייק בדבריו שעסק בתבשיל "שאינו מחוסר אלא מעט … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - דברים שמותר לערבבם כדרכם או בשינוי, מלאכת לש | כתיבת תגובה

ב – האם יש היתר ללוש מאכל שנתבשל ולא נתמעך

לפי סברת הבאו"ה (שכא, יד, 'שמא'), דבר שכבר נאפה או נתבשל, אין בו יותר איסור בישול אלא תיקון אוכל בעלמא. וכעין זה כתב החזו"א נח, ט, 'סימן', שטעם ההיתר לערבב את התבשיל (שכתבו הרמב"ם והשו"ע), הוא משום שהבישול הפקיעו מאיסור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - דברים שמותר לערבבם כדרכם או בשינוי, מלאכת לש | כתיבת תגובה

ג – נתינת רוטב לתבשיל שהתייבש ולישתם

הסתפק החזו"א נח, ט, לגבי גריסים שהתייבשו, אם מותר להוסיף בהם משקה ולערבם. ובשש"כ ח, הערה עה, העיר שמדברי באו"ה שכא, יד, 'שמא', נראה שמותר, כי ההיתר בזה מפני שאינו יוצר דבר חדש אלא הוא תיקון אוכל בעלמא. וכך סיכם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - דברים שמותר לערבבם כדרכם או בשינוי, מלאכת לש | כתיבת תגובה

ד – לישת פירורי ביסקוויטים

כתבתי: מותר לערב פירורי עוגה בגבינה או חלב, ובתנאי שילוש אותם בשינוי של שתי וערב ולצורך אכילה סמוכה. שכן י"א שאין לישה אחר לישה, ופירורי עוגה אלו כבר עברו לישה לפני שנאפו. ועוד, שהם ראויים לאכילה, והרי הם כקלי, שהקילו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - דברים שמותר לערבבם כדרכם או בשינוי, מלאכת לש | כתיבת תגובה

ה – לישת קמח מצה

לדעת הט"ז שכא, יא; ח"א יט, ג; מ"ב נז, אסור ללוש קמח מצה. והטעם, שלישתו נתבטלה. וכ"כ תהילה לדוד (כ, וכג). וכעין זה כתב באגלי טל ס"ק יד. (ומסתבר שיסכימו שמותר ללוש פירורי עוגה וביסקוויטים שהלישה שבהם לא נתבטלה). לעומת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - דברים שמותר לערבבם כדרכם או בשינוי, מלאכת לש | כתיבת תגובה

ו – האם מותר ללוש פרי במימיו עצמו

כתב בשש"כ ח, ג (והערה ב), שאין בזה איסור, כי אינו מחבר שני דברים. אמנם בהערה יג, נראה שנשאר בצ"ע. ובהלש"ב יג, יז, כתב שהב"ח (סי' רנב) אוסר ללוש דייסה מריפות, אף שהיא נילושה במימיה עצמה. ובתהלה לדוד יב, וכא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - דברים שמותר לערבבם כדרכם או בשינוי, מלאכת לש | כתיבת תגובה

ז – חרדל שנילוש במימיו מע"ש האם מותר להוסיף בשבת נוזלים ולערבבם

הובאו בזה שתי דעות בשו"ע שכא, טו-טז, וכך הוא הפירוש המקובל בשו"ע כמבואר בדרישה (שכא, ד), ט"ז, א"ר ופמ"ג, והובא במ"ב נח. לדעת סתם שו"ע, אם לשו בערב שבת את החרדל במימיו, וכן שחליים ושום שדכו אותם במימיהם, מותר בשבת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - דברים שמותר לערבבם כדרכם או בשינוי, מלאכת לש | כתיבת תגובה

ח – נילוש בנוזלים אחרים מע"ש מותר להוסיף בו נוזלים ולערבבם

אם החרדל וכיוצא בו נילוש עם עוד משקים, לכל הדעות יהיה מותר להוסיף עוד משקים וללוש, כ"כ במ"ב שכא, סד. אלא שילוש בשינוי. ובמ"ב שכא, סה, ובבאו"ה 'דוקא', מבואר עפ"י הט"ז וא"ר, שגם אם נתן מעט משקים מועיל להוסיף הרבה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - דברים שמותר לערבבם כדרכם או בשינוי, מלאכת לש | כתיבת תגובה

ט – איזה חומרים מותר להוסיף לעיסה שנילושה בע"ש

למדנו שמותר להוסיף על מה שנילוש בערב שבת (לדעה הראשונה גם אם נילוש במימיו, ולדעת י"א רק אם נילוש בעוד משקים) משקים נוספים וללושם בשבת, למרות שהעיסה הנילושה היא עבה ותישאר עבה אחר תוספת המשקים. השאלה האם מותר להוסיף בעיסה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - דברים שמותר לערבבם כדרכם או בשינוי, מלאכת לש | כתיבת תגובה

י – דעת באו"ה בהיתר חרדל

אף שבמ"ב נח, הביא את הפירוש המקובל להלכה, בבאו"ה תמה על דברי השו"ע, ופירש שהתירו ללוש את החרדל בשבת (שבת קמ, א), כי מוסיפים בו עוד משקים ועושים אותו עיסה רכה, ואין זה לש אלא להיפך החלשת גיבוש העיסה. אבל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - דברים שמותר לערבבם כדרכם או בשינוי, מלאכת לש | כתיבת תגובה