ארכיון הקטגוריה: פרק יג – מלאכות הבגד

א – עשיית לבד

כתב הרמב"ם ט, טו: "העושה את הלבד הרי זה תולדת טווה". והראב"ד לא הסכים מפני שאין שם טוויה כלל, ויותר נראה שהוא כמגבן שהוא תולדה של בונה. וכיוצא בזה הקשה בחיי אדם (כלל כה, ב, ס"ק א) על הרמב"ם שהרי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - המלאכות שבבגד | כתיבת תגובה

א – פיזור טלק

אסור לפזר טלק על כתם שמנוני, כ"כ בשש"כ טו, כז. וכ"כ באור לציון ח"ב כד, ב, וכתב שאפשר שיש בזה אף חיוב חטאת. להלן בהרחבה להלכה ה' יבואר עניין הסחיטה מכמה היבטים.

פורסם בקטגוריה הלכה ג - הלכות ליבון - כיבוס | כתיבת תגובה

ב – האם איסור מראית עין קיים גם בחדרי חדרים

משנה שבת (קמו, ב): "הגיע לחצר (עם הבגדים הרטובים), שוטחן בחמה אבל לא כנגד העם". ובגמרא: "אמר רב יהודה אמר רב: כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית העין – אפילו בחדרי חדרים אסור. (ומקשים עליו ממשנתנו, והרי) תנן: שוטחן בחמה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - הלכות ליבון - כיבוס | כתיבת תגובה

ג – תליית בגד שרגילים לכבס ונרטב מעט או יבש

גם אם הבגד נרטב במעט מים, אם הוא בגד שרגילים לכבסו, אסור לתלותו מפני החשד (מ"ב שא, קסג). וגם אם הוא יבש לגמרי, כתב בא"ח (ש"ש ויחי א) שאסור לתלותו, כי הרואה אינו יודע שהוא יבש. ובהליכות עולם (ח"ג שם), … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - הלכות ליבון - כיבוס | כתיבת תגובה

ד – בגדים שאין בהם חשש חשד

כתב באג"מ או"ח ה, יח (בהגהות לשו"ע שא, מה), שבגד שאין רגילים לכבס, מותר לתלות במקום כביסה כי אין חשש שיחשדוהו. וכ"כ בילקוט יוסף שא, פב; ומנו"א ח"ב יב, 76, לגבי חליפה, שרגילים לכבסה בניקוי יבש, שמותר לתלותה במקום הכביסה. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - הלכות ליבון - כיבוס | כתיבת תגובה

א – הערה 2 – האם הרטבת בגד נקי אסורה

זבחים צד, ב: "בגד שרייתו זהו כיבוסו, ואזדא רבא לטעמיה, דאמר רבא: זרק סודר למים חייב". וכן למדנו משבת קמב, ב. אלא שנחלקו הראשונים אם מותר להשרות בגד נקי במים. מכמה מקומות בתלמוד משמע שמותר להרטיב בגדים. בביצה (יח, א) … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - השריית בגדים בנוזלים | כתיבת תגובה

ב – כשרגילים להרטיב את הבד לצורך אחר

מצינו בגמ' (שבת קלט, ב) שמותר להרטיב בד כדי לסנן מים. ומזה למדו כמה פוסקים, שבגד שרגילים להרטיב רק לצורך אחר, כמו משמרת, והוא נקי, גם המחמירים יודו שמותר, כ"כ הטור שיט, י; לבוש י; תוספת שבת יט. אמנם למ"א … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - השריית בגדים בנוזלים | כתיבת תגובה

ג – הרטבת מטלית במעט מים כדי לנקות שולחן

כתב במנוחת אהבה ח"ב יב, ו, שהרוצה לנקות שולחן או פנים של תינוק, רשאי להרטיב במעט מים מטלית נקייה שרגילים להרטיבה לצורך ניקיון, אבל אם היא מלוכלכת אסור. וכן יקפיד לנגב בנחת ולא להרטיבה בהרבה מים, שלא יגיע לידי סחיטה. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - השריית בגדים בנוזלים | כתיבת תגובה

ד – ניגוב ידיים במגבת וניגוב מים שנפלו על השולחן

שבת קמז, ב: "תנו רבנן: מסתפג אדם באלונטית ומניחה בחלון, ולא ימסרנה לאוליירין מפני שחשודים על אותו דבר" (סחיטת המגבת). ומכאן שמותר להרטיב את המגבת תוך כדי ההתנגבות כי אינה דרך כיבוס אלא דרך לכלוך. וכך כתב ר"ת בספר הישר, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - השריית בגדים בנוזלים | כתיבת תגובה

א – חשש סחיטה

בסחיטת דבר יתכנו שני איסורים, האחד משום ליבון, והשני משום דש. וכ"כ רבינו תם בספר הישר (סי' רפג). וכאן אנו עוסקים בסחיטת ליבון. ועיין בהרחבות יא, יז, ג, שנחלקו הראשונים אם בסחיטת בגד לצורך הנוזלים היוצאים ממנו יש איסור דאורייתא. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - ניקוי שולחן וכלים שבכיור | כתיבת תגובה