ארכיון הקטגוריה: הלכה ה – ניקוי שולחן וכלים שבכיור

א – חשש סחיטה

בסחיטת דבר יתכנו שני איסורים, האחד משום ליבון, והשני משום דש. וכ"כ רבינו תם בספר הישר (סי' רפג). וכאן אנו עוסקים בסחיטת ליבון. ועיין בהרחבות יא, יז, ג, שנחלקו הראשונים אם בסחיטת בגד לצורך הנוזלים היוצאים ממנו יש איסור דאורייתא. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - ניקוי שולחן וכלים שבכיור | כתיבת תגובה

ב – כמה רטוב יהיה כדי לחוש לסחיטה

העיקר תלוי אם יש לחוש בפועל שיסחטו בגד שנרטב כך. ובשש"כ טו, יז, כתב שאם הוא טופח על מנת להטפיח יש לחוש לסחיטה. ונשאר בצ"ע ממ"ב שא, קעה, שמגבת נחשבת מים מועטים, ופעמים שיש בה טופח על מנת להטפיח (אלא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - ניקוי שולחן וכלים שבכיור | כתיבת תגובה

ג – האם חייבים עשרה

למדנו מהמשנה (קמז, א), שאפילו אם עשרה התנגבו במגבת אחת, והיא רטובה מאוד, אם יקחוה ביחד, אין לחשוש שמא יבואו לסוחטה, שכן אחד יזכיר לחבירו. וכתבו התוס' (קמז, ב, 'תניא'), שאין צורך שכל העשרה יטלוה ביחד, אלא די בשניים. וכפי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - ניקוי שולחן וכלים שבכיור | כתיבת תגובה

ד – דיונים באחרונים

כתב בשש"כ יב, יב, שאסור לנקות דבר שנמצא בתוך מים על ידי מטלית ששרויה במים, כי תוך כך הוא סוחט. וכיוצא בזה כתב במשנה הלכות ה, נא, שאסור לסחוט שיער גם כשהוא בתוך המים. מנגד, כתב רשז"א (שש"כ יב, הערה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - ניקוי שולחן וכלים שבכיור | כתיבת תגובה

ה – דין סחיטת בגד משאר משקין (הערה 4)

לרמב"ן בחידושיו (שבת קיא, א): "הסוחט בגד תולדת צובע כדרך מלבן, והוא נמי בכל דבר שמכבס, בין במים בין ביין, כדאמרינן (סוכה מ, א): לאכלה ולא למשרה ולא לכביסה, והוא שמתכבס הבגד בכך מעט וכו'. וכעניין הזה כתב רבי משה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - ניקוי שולחן וכלים שבכיור | כתיבת תגובה

ו – ספוג שיש לו בית אחיזה

משנה (קמג, א): "ספוג אם יש לו עור בית אחיזה – מקנחין בו, ואם לא – אין מקנחין בו". וכ"כ בשו"ע שכ, יז. וכתב מ"ב מז, שלרש"י ורמב"ם, טעם ההיתר מפני שבאופן זה אינו נסחט. ולראב"ד, ההיתר מפני שהוא כצלוחית … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - ניקוי שולחן וכלים שבכיור | כתיבת תגובה

ז – מטלית שנפלה לכיור – להזרים מים לכיור ולהרים אותה

כאשר מטלית מונחת בכיור, אין איסור לפתוח את הברז למרות שעל ידי כך תירטב, מפני שזה דרך לכלוך (וכ"כ בארח"ש יג, הערה נו; מנחת איש יג, נא). ואחר שיש בכיור מטלית ספוגה במים, יש לברר האם מותר להוציאה, או שהיא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - ניקוי שולחן וכלים שבכיור | כתיבת תגובה