ארכיון הקטגוריה: הלכה י – תופר

א – חיבור לדברים רכים

רבים ביארו שמלאכת תופר היא חיבור דברים רכים זה לזה, וכאשר מדובר בדברים קשים שייכת מלאכת בונה. וכ"כ במנחת חינוך, והביאו מנו"א ח"ג הקדמה לפרק טו. אולם מנגד כתב בבאו"ה שמ, יד, 'הרי', שהמדבק עץ לעץ ע"י דבק, עובר בתופר, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - תופר, מלאכת תופר | כתיבת תגובה

ב – חיוב שתי תפירות כיצד

משנה שבת עג, א: "התופר שתי תפירות חייב". ובגמ' עד, ב: "והוא שקשרן". לדעת המאירי (על המשנה) ורבי עובדיה מברטנורא, החיוב בתופר יהיה דווקא אם עשה קשר שחייבים עליו מן התורה (ויתחייב בשתיים – תופר וקושר). כלומר: דווקא קשר המתקיים, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - תופר, מלאכת תופר | כתיבת תגובה

ג – משיכת חוט כפתור שהתרופף

מושך חוט כפתור, כתבתי להחמיר כשש"כ טו, עא. ויש שפקפק בזה (רבבות אפרים ד, צז). ובילקוט יוסף (ח"ה ע' קלח) החמיר, וכן בשו"ת בית אבי ד, פז.

פורסם בקטגוריה הלכה י - תופר, מלאכת תופר | כתיבת תגובה

ד – מתיחת חוט שנועד לכיווץ בגד

כתב בשו"ע שמ, ז, שאסור למתוח ולהרפות חוט שמחובר לבגד כדרך תפירה, בלי מקום רחב להקלת המתיחה. ולא כתבתי הלכה זו בספר, מפני שאין רגילים בזה. בנוסף לכך, זו דעת המחמירים בתפירה לשעה. אבל בב"י שיז, ג, כתב שנחלקו בזה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - תופר, מלאכת תופר | כתיבת תגובה

ה – חיבור בגד בסיכה

כתב בקרבן נתנאל (שבת ז, נ), שאסור לתחוב מחט לחבר שני חלקי בגד בשתי תכיפות. וכ"כ בשו"ת גינת ורדים (ג, יז), הגהת רע"א (על מג"א שמ, יא), מ"ב (כז). וכדברי מ"ב כתבו: מנחת יצחק (ב, יט), שבט הלוי (ד, לה), … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - תופר, מלאכת תופר | כתיבת תגובה

ו – חיבור קבוע ברוכסן וכדומה

אף שבשבט הלוי ג, נא, אסר סגירה ברוכסן לזמן מרובה. דבריו אינם מסתברים, שסגירה זו כסגירת דלת. וכ"כ רבים ובשש"כ טו, עח, ופד, והערה רמו.

פורסם בקטגוריה הלכה י - תופר, מלאכת תופר | כתיבת תגובה

ז – חיבור ניירות על ידי סיכות

כתבתי שאסור מהתורה לחבר ניירות על ידי מהדק סיכות, שהסיכה מחברת אותם על ידי שני נקבים, והרי זה תפירה קבועה בשתי תפירות. וכ"כ אז נדברו א, נח. ובשלחן שלמה שמ, טו, ד, כתב שהוא תולדה כמדביק ניירות.

פורסם בקטגוריה הלכה י - תופר, מלאכת תופר | כתיבת תגובה

ח – תופר בגוף האדם

כתב רשז"א בשלחן שלמה שמ, טו, שיש חשש איסור תורה בתפירת חתך, כמו שמדבק שני ניירות, כך תופר בשר אדם או עורו רוצה שיתחברו יחד. אמנם חיבור שתי שפות החתך באמצעות פרפר או דבק מותר, כי אין בזה מעשה תפירה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - תופר, מלאכת תופר | כתיבת תגובה

ט – הדבקת כיפה עם סלוטייפ לראש

מותר להניח כיפה עם סלוטייפ על הראש, שלא שייך תפירה בחיבור דבר לגוף, וכפי שכתב בשלחן שלמה שמ, כד, שמותר להדביק פלסטר על הגוף. ובפרט שמדובר בתפירה שאינה של קיימא, שהרי כמה פעמים ביום יכולים להזיז את הכיפה. אבל אין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - תופר, מלאכת תופר | כתיבת תגובה