ארכיון הקטגוריה: הלכה טו – קשרי עניבה וקשר יחיד

א – עניבה

קשר עניבה אינו קשר ומותר אף לזמן ארוך. וכן עניבה על גבי עניבה (מ"ב שיז, כט). וזאת משום שהוא ניתר בקלות במשיכת קצה החוט (וכן מבואר בארח"ש י, יב; איל משולש ז, ד. תורת המלאכות כא, ל).

פורסם בקטגוריה הלכה טו - קשרי עניבה וקשר יחיד | כתיבת תגובה

ב – קשירת ספר תורה בקשר ועניבה למשך כשנה (הערה 11)

כתבתי בהערה להתיר, שהוא דין דרבנן ויש בזה ספק ספק ספיקא להתיר. ואמנם לכאורה לרבנו ירוחם, הסובר שקשר של קיימא הוא גם קשר שיכול להתקיים חצי שנה, יהיה בזה ספק דאורייתא. אולם לפי מה שכתבתי לעיל בהרחבה להלכה יג, ביאור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טו - קשרי עניבה וקשר יחיד | כתיבת תגובה

ג – עניבה שעל הצוואר

כתבתי, שדינו כקשר הדיוט שאינו של אומן, שהכל תלוי במשך הזמן. ואף שלשיטת רי"ף ורמב"ם יתכן שאין בו שום איסור. מ"מ לרש"י ורא"ש, אם הוא לזמן בינוני אסור. ולשלטי גיבורים ותהל"ד, גם הרי"ף והרמב"ם מסכימים שיש בזה איסור דרבנן. ומ"מ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טו - קשרי עניבה וקשר יחיד | כתיבת תגובה

ד – קשירה בדבר שראוי למאכל בהמה (עלי לולב ושאר דברים מהצומח)

שבת קיב, א: "רבי ירמיה הוה קאזיל בתריה דרבי אבהו בכרמלית. איפסיק ליה רצועה דסנדליה. אמר ליה מאי נעביד לה? אמר ליה שקול גמי לח דחזי למאכל בהמה וכרוך עילויה". וכן פסקו הרמב"ם (י, ד) והראבי"ה (רמד), שכל שראוי למאכל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טו - קשרי עניבה וקשר יחיד | כתיבת תגובה