ארכיון הקטגוריה: פרק יד – הטיפול בגוף

א – הגוזז כדי לייפות את העור

כתבתי שהאיסור מהתורה גם כאשר הגזיזה לצורך יפוי העור ולא לצורך הדבר שגוזזים. ואף שלדעת התוס' צד, ב, 'אבל', זוהי משאצל"ג, וממילא לר' שמעון ורוה"פ האיסור מדרבנן. מ"מ דעת הרבה ראשונים, שמלאכת גזיזה היא גם לצורך יפוי העור, וכך דעת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - מלאכת גוזז | כתיבת תגובה

ב – תלישת נוצות מעור של עוף מבושל

בשו"ת זית רענן (ח"א א, יב), הזהיר שהאוכל בשבת בשר עוף לא יתלוש הנוצות הקטנים מעל הבשר דיש בזה איסור גוזז, ולכן יזהיר לבני ביתו לתולשם לפני שבת. והביאו בכה"ח שמ, טו. אולם האדר"ת בקונטרס עובר אורח דחה דבריו, שלא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - מלאכת גוזז | כתיבת תגובה

א – ציפורן וציצין שפירשו רובם

שבת צד, ב: "תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר: צפורן שפירש רובה, וציצין שפרשו רובן, ביד – מותר, בכלי – חייב חטאת. מי איכא מידי דבכלי חייב חטאת, וביד מותר לכתחלה? – הכי קאמר: פירשו רובן, ביד – מותר, בכלי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - גוזז וחובל באדם | כתיבת תגובה

ב – הורדת קשקשים

במנו"א ח"ב יא, י, אסר לגרד עור שתחת שערות הראש שנתייבש ונעשה קשקשים, והשווה את דינם לעור יבש שבשפתיים או יבלת. שאף שהם עומדים לנשור אסור להסירם מדרבנן. אולם יש שוני גדול ביניהם, כי היבלת מחוברת היטב לגוף, ואינה עומדת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - גוזז וחובל באדם | כתיבת תגובה

ג – שאסור לגרד בפצעים ולהוציא דם

יש לעיין במי שרגיל תמיד לגרד בפצעיו, ובכל גירוד וגירוד כשלעצמו, בדרך כלל לא יורד דם, אבל ברור שבתוך כלל גירודיו ירד דם. האם דנים כל גירוד וגירוד לעצמו ואזי הוא דבר שאינו מתכוון שאין בו איסור, או שדנים את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - גוזז וחובל באדם | כתיבת תגובה

ד – ניקוב מוגלה

כתב שו"ע שכח, כח, שמורסה המצערת את האדם, הואיל והאיסור דרבנן, שהוא משאצל"ג ואינו עושה פתח נאה, מותר לנקבה על מנת שהמוגלה תצא. והוסיף מ"ב פט, שאפילו אם יש דם בתוך המוגלה מותר, ולא הוי חובל, מכיוון שהדם אינו מובלע … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - גוזז וחובל באדם | כתיבת תגובה

ה – שאסור לצחצח שיניים באופן שירד דם

כך כתב במ"ב שכח, קמז. וכ"כ ביבי"א ד, ל. ולכאורה יש לשאול מדוע לא התיר זאת לפי שיטתו שהוא פס"ר דלא ניחא ליה בדרבנן, כי אין לו רצון שיצא הדם (ועיין ילקוט יוסף שבת ח"ד עמ' עד בהערה). ונראה שאף … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - גוזז וחובל באדם | כתיבת תגובה

א – סירוק פאה נוכרית

נחלקו האחרונים בזה: למנחת שבת (פ, קיז), אגלי טל (גוזז, י), ושו"ת בית יצחק (סו"ס טו), אסור לסרק בשבת פאה נוכרית משום שהוא פס"ר שיתלשו שערות. וכ"כ קצוה"ש (קמו, בבדה"ש כא) לאסור משום מתקן מנא או משום שתיקון ע"י כלי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - סירוק שיער וסידור צמות | כתיבת תגובה

ב – סלסול פאות

במשנה שבת צד, ב: "וכן הגודלת, וכן הכוחלת, וכן הפוקסת – רבי אליעזר מחייב, וחכמים אוסרין משום שבות". רש"י: "הגודלת – שערה. וכן הפוקסת – יש מרבותי אומרים: מתקנת שערה במסרק או בידיה, ויש שמפרשין: טחה כמין בצק על פניה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - סירוק שיער וסידור צמות | כתיבת תגובה

ג – קליעת צמה ופירוקה

במשנה שבת צד, ב "…וכן הגודלת וכן הכוחלת וכן הפוקסת… רבי אליעזר מחייב וחכמים אוסרין משום שבות". ומבארת הגמ': "גודלת ופוקסת משום בונה, וכי דרך בנין בכך? אין, כדדריש רבי שמעון בן מנסיא: ויבן ה' אלוהים את הצלע, מלמד שקילעה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - סירוק שיער וסידור צמות | כתיבת תגובה