ארכיון הקטגוריה: הלכה ד – איפור הפנים

א – איפור – יסודות האיסור

משנה שבת צד, ב: "וכן הגודלת וכן הכוחלת וכן הפוקסת רבי אליעזר מחייב וחכמים אוסרין משום שבות". הרי שלר' אליעזר איסור האיפור מהתורה, ולחכמים מדרבנן, הואיל ואינו מתקיים. פירש רש"י כוחלת "שמוליכה מכחול סביב העין, כאדם המוליך קולמוס סביב האות". … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - איפור הפנים | כתיבת תגובה

ב – לרוב הפוסקים הלכה כחכמים ולמיעוטם כרבי אליעזר

לדעת רובם המכריע של הראשונים, הלכה כחכמים. כך משמע מהרי"ף והרא"ש שהזכירו את המשנה כצורתה, משמע הלכה כחכמים. וכן מוכח מהרמב"ם כב, כג; כג, יב. וכך משמע מהטור שג, כה. וכ"כ ביראים (רעד), ואו"ז (ח"ב סג, ה). וכ"כ ב"י שג, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - איפור הפנים | כתיבת תגובה

ג – מדוע לחכמים האיפור אסור מדברי חכמים

כאמור לדעת ר' אליעזר האיפור אסור מהתורה, ולחכמים מדרבנן. ולדעת רוב הראשונים והאחרונים הלכה כחכמים. וישנם בזה שני פירושים: א) משום שאינו מתקיים. וכן מובא בח"א (כד, א-ב, ובנשמ"א א). וכ"כ בגדולות אלישע שג, ב; קצשו"ע פ, מב. וכ"כ הרב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - איפור הפנים | כתיבת תגובה

ה – האם יש מקום להתיר איפור לזמן קצר

יש שרצו לומר, שלשיטה הראשונה, אין שום צד להתיר איפור שמתקיים פחות מיום. אבל לשיטה השנייה יש מקום לומר שיש בו שני דרבנן, שכל צביעה זמנית אסורה מדרבנן, וצביעה על העור גם כשהיא קבועה אסורה מדרבנן. והרי זה כשבות דשבות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - איפור הפנים | כתיבת תגובה

ו – פודרה – חומרי איפור שאינם מתקיימים

הרב חיים נאה בבדי השולחן קמו, עמ' לב-לח, כתב להתיר לאשה להתאפר באבקה בשבת ואפילו צבעונית, ובתנאי שאינה משתמשת בחומר שמדביק את האבקה לפנים. שהואיל ואין זה דיבוק גמור, אין זה בגדר 'צובע'. ואם צבעה את פניה מערב שבת וביום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - איפור הפנים | כתיבת תגובה

ז – מותר לנשים לאכול תותים שיצבעו השפתיים באדום

מותר לאשה לאכול תותים, אף שיצבעו באדום את שפתיה, שעה"צ שג, סה, שאין דרך צביעתה בכך, שלא מצינו שחילקו הפוסקים בין איש לאשה. וכ"כ ביבי"א ו, לז, ב, שהואיל ואף בסרק הוא דרבנן, כאן שהוא כלאחר יד ואינה מתכוונת, מותר. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - איפור הפנים | כתיבת תגובה

ח – הסרת לקה ואיפור

בשש"כ יד, סו, הקל. וכ"כ בארח"ש טו, נט, וביארו בהערה פה, כי רק בכותב מצינו מלאכה הופכית של מוחק, ולא בצובע. ולכן אפילו היתה ההורדה על מנת לעשות שוב לק, מותר. ואף שלרמב"ם אסור לכחול משום כותב, כאן אין מורידים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - איפור הפנים | כתיבת תגובה