ארכיון הקטגוריה: הלכה ט – שחייה וטבילה בשבת

א – איסור שחייה בנהר וכיוצא בו

משנה ביצה לו, ב: "ולא שטין על פני המים". גמרא: "גזרה שמא יעשה חבית שייטין". רש"י: "כלי של גומא שאורגין אותו ועושין כמין חבית ארוכה ולמדין בו לשוט". שבת מ, ב, עפ"י רש"י: "אמר רבי זירא: אנא חזיתיה לרבי אבהו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - שחייה וטבילה בשבת, רחצה ושחיה | כתיבת תגובה

ב – רחיצה בקרים למנהג אשכנזים וספרדים

למרות שמעיקר הדין מותר לרחוץ בקרים, מנהג אשכנז שלא לרחוץ כל גופו בקרים, ולכן אין רוחצים בנהר וים. והטעם לכך, שהרחצה בקרים עלולה להביא למכשולים, בסחיטת שיער, טלטול המים ושחייה שנאסרה בשבת (שו"ע שלט, ב). וכ"כ מהרי"ל סי' קנ, תרוה"ד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - שחייה וטבילה בשבת, רחצה ושחיה | כתיבת תגובה

ג – שחייה בבריכה

כבר למדנו שאסור לשחות במקום שאין לו שפה. ועיין בילקוט יוסף ח"ד עמ' סט, שיש להימנע משחייה גם בבריכה שיש לה שפה מצד ביטול תורה בשבת. ולענ"ד יש לאסור כיום שחייה בבריכה, משום עובדין דחול. ואפשר לחלק שבעבר לא היה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - שחייה וטבילה בשבת, רחצה ושחיה | כתיבת תגובה

ד – טבילת כלים ואדם בשבת לטהרה

מבואר במשנה ביצה יז, ב, שאסור להטביל כלים בשבת וביו"ט. ואילו לגבי טבילת אדם נחלקו: לבית שמאי אסור, ולבית הלל מותר, וכן הלכה (שו"ע שכו, ח). ובביצה יח, א, מבואר שאסור לטבול כלים בשבת, והוזכרו כמה דעות בטעם האיסור, ואחד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - שחייה וטבילה בשבת, טבילה בשבת | כתיבת תגובה

ה – טבילה בקרים למנהג אשכנז

למנהג אשכנז שאין רוחצים בקרים, כתב בתרומת הדשן (רנה), שאין לטבול בשבת, שהואיל ואין נוהגים לרחוץ, הטובל כדי לטהר עצמו נראה כמתקן. ולכן אשה שיכלה לטבול לפני שבת ולא טבלה, אסור לה לטבול בשבת. אבל כשזמן טבילתה חל בשבת, מותר, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - שחייה וטבילה בשבת, טבילה בשבת | כתיבת תגובה

ו – הסוברים שלא אסרו טבילה בחמין

לדעת קרבן נתנאל (שבת ב, ק), חסד לאברהם (סימן ל, כמובא בשעה"צ שכו, ה) ופתח הדביר (שכו, ח) בשם הרב שם חדש, מותר לטבול במי מקווה חמים בשבת. וכן העידו הרבה אחרונים, שנשים נוהגות לטבול בליל שבת במים חמים (דברי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - שחייה וטבילה בשבת, טבילה בשבת | כתיבת תגובה

ז – האוסרים טבילה בחמין כרחצה בחמין

לעומת זאת, לנודע ביהודה (מהדו"ת כד), חכם צבי (יא), רדב"ז (ד, צה), בית מאיר (תחילת שכו), ח"א (ע, א), רע"א (א, יז), מ"ב (ז) ועוד, גם טבילה בכלל גזירת מרחצאות, ואסור לנשים טבול בחמין בשבת. (בשעה"צ שכו, ה, כתב שבשעה"ד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - שחייה וטבילה בשבת, טבילה בשבת | כתיבת תגובה

ח – הלכה למעשה בטבילת נשים

למעשה רבים נוהגים להקל לנשים לטבול בחמים. כ"כ ארח"ש (ב, כא, הערה ל), שיעורי שבט הלוי (קצז, ב, ו), מנו"א (ח"ב י, 173), ובדי השולחן (קצז, יז). ובלוית חן (עט) כתב שלכתחילה תטבול בבין השמשות (כדעת החכ"צ), שכל דבר שהוא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - שחייה וטבילה בשבת, טבילה בשבת | כתיבת תגובה

ט – הלכה למעשה בטבילת גברים

ולענין טבילת גברים, כתב במנו"א ח"ב י, נו, שהנוהג לטבול בשבת בבוקר לתוספת קדושה אין למונעו מלטבול במקווה שמימיו חמים, כי העיקר להלכה כדעת הקרבן נתנאל, ואין חילוק בין טבילת נשים לשאר טבילות. אולם גם לשיטה זו מובא בשו"ת אבני … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - שחייה וטבילה בשבת, טבילה בשבת | כתיבת תגובה