ארכיון הקטגוריה: פרק טו – בונה סותר בבית וכלים

א – האם בניין לשעה אסור מהתורה

בניין לשעה הוא בניין טוב שיכול לעמוד זמן רב אלא שהכוונה לפרקו תוך זמן מסוים, כמו המשכן. אמרו בירושלמי שבת ז, ב: "מה בניין היה במקדש? שהיו נותנין קרשים על גבי אדנים. ולא לשעה היתה? אמר רבי יוסה: מכיון שהיו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - כללי בונה וסותר ומכה בפטיש | כתיבת תגובה

ב – סותר על מנת לבנות

סותר על מנת לבנות יש בו איסור תורה. וכתב ביסודי ישורון (מערכת לט מלכות עמ' קלג-ד) שגם אם לבסוף לא בנה, כיוון שסתר על מנת לבנות עבר באיסור תורה.

פורסם בקטגוריה הלכה א - כללי בונה וסותר ומכה בפטיש | כתיבת תגובה

ג – באיסור השקיית יציקת בטון

השקיית יציקת בטון, כתב בשש"כ כג, הערה קנד, בשם קצוה"ש קל, בדה"ש כא, שאסורה משום מכה בפטיש, ולרשז"א גם משום בונה. ואם כבר יצק בטון ואם לא ישקה אותו יפסיד. התיר במעשה אליהו להשקות את היציקה על ידי הערמה, שיטול … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - כללי בונה וסותר ומכה בפטיש | כתיבת תגובה

ד – מי שננעלה עליו הדלת האם מותר לשבור אותה

עיין להלן כז, ב, ט, שאם ננעלה על קטן שעלול להיבעת, יש בזה סכנת נפשות ולכן התירו לפרוץ אותה. ואפילו אם תוך כך נעשה תיקון (מ"ב שכח, לח). ואם הדלת ננעלה על גדול, כאשר יש בכך צורך גדול מותר לשבור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - כללי בונה וסותר ומכה בפטיש | כתיבת תגובה

א – המיישר קרקע

המיישר קרקע אפילו כל שהיא, כדי שתהיה ראויה להילוך או בניה, הרי זה בונה ואסור מן התורה. במה דברים אמורים, כשמיישר גוף הקרקע, אבל המסיר ממנה אשפה שהושלכה בה על דעת לפנותה, אינו אסור משום בונה רק משום טלטול מוקצה. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - מלאכת בונה בקרקע וסייגים לזה | כתיבת תגובה

ב – פיזור תבן על קרקע בוצית

כתב בשו"ע שיג, י, שמותר לפזר תבן על קרקע בוצית ואינו נחשב כמוסיף על הבניין. וזה מפני שאינו מבטל את התבן לקרקע (מ"ב נה). וכן מבואר בשו"ע שעב, טז, שתבן וקש בסתמא אינם מבוטלים. משמע שאם יתכוון לבטלם שם – … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - מלאכת בונה בקרקע וסייגים לזה | כתיבת תגובה

ג – פיזור חול על שמן ומלח על קרח

כתבתי שמותר, עפ"י דברי מ"ב שיג, נה, שהתיר לפזר חול על רוק, כיוון שאינו מכוון לבניין. וכ"כ בשש"כ כה, י. וכן התיר לפזר מלח על הקרח, אף שהוא מפשירו, וכדרך שהקילו הט"ז וא"ר להטיל מי רגליים על שלג, והובאו דבריהם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - מלאכת בונה בקרקע וסייגים לזה | כתיבת תגובה

ד – אם מותר לקנח נעליים בקרקע

שבת קמא, א: "אמר אביי ואיתימא רב יהודה: טיט שעל גבי רגלו – מקנחו בקרקע, ואין מקנחו בכותל. אמר רבא: מאי טעמא בכותל לא – משום דמיחזי כבונה, הא בנין חקלאה הוא! – אלא אמר רבא: מקנחו בכותל, ואין מקנחו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - מלאכת בונה בקרקע וסייגים לזה | כתיבת תגובה

ה – משחק גולות במקום מרוצף שבבית ומחוץ לבית

כתב במ"ב שלח, כ, עפ"י שועה"ר ומחה"ש, שגם על קרקע מרוצפת אסור לשחק, ואף שכתב בשעה"צ כג, שהפמ"ג הסתפק בזה, למעשה החמיר. ולדעת רשז"א (שו"ש שלז, ד, שש"כ טז, ה), בתוך הבית אין לגזור, הואיל וכל הבתים מרוצפים, אבל מחוץ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - מלאכת בונה בקרקע וסייגים לזה | כתיבת תגובה

ו – האם מותר לשבת על כסא בגינה כשרגליו יעשו גומא

כתב מ"א תצח, לב, שאסור לתחוב נר בתוך עפר (אפילו הוא תלוש), משום שהוא עושה שם גומא. אבל להוציאו מותר, כי הגומא כבר נעשתה בעת תחיבת הנר באדמה. וכ"כ עוד אחרונים ומהם מ"ב תצח, צא. אמנם בנשמת אדם צג, ג, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - מלאכת בונה בקרקע וסייגים לזה | כתיבת תגובה