ארכיון הקטגוריה: הלכה ב – מלאכת בונה בקרקע וסייגים לזה

א – המיישר קרקע

המיישר קרקע אפילו כל שהיא, כדי שתהיה ראויה להילוך או בניה, הרי זה בונה ואסור מן התורה. במה דברים אמורים, כשמיישר גוף הקרקע, אבל המסיר ממנה אשפה שהושלכה בה על דעת לפנותה, אינו אסור משום בונה רק משום טלטול מוקצה. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - מלאכת בונה בקרקע וסייגים לזה | כתיבת תגובה

ב – פיזור תבן על קרקע בוצית

כתב בשו"ע שיג, י, שמותר לפזר תבן על קרקע בוצית ואינו נחשב כמוסיף על הבניין. וזה מפני שאינו מבטל את התבן לקרקע (מ"ב נה). וכן מבואר בשו"ע שעב, טז, שתבן וקש בסתמא אינם מבוטלים. משמע שאם יתכוון לבטלם שם – … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - מלאכת בונה בקרקע וסייגים לזה | כתיבת תגובה

ג – פיזור חול על שמן ומלח על קרח

כתבתי שמותר, עפ"י דברי מ"ב שיג, נה, שהתיר לפזר חול על רוק, כיוון שאינו מכוון לבניין. וכ"כ בשש"כ כה, י. וכן התיר לפזר מלח על הקרח, אף שהוא מפשירו, וכדרך שהקילו הט"ז וא"ר להטיל מי רגליים על שלג, והובאו דבריהם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - מלאכת בונה בקרקע וסייגים לזה | כתיבת תגובה

ד – אם מותר לקנח נעליים בקרקע

שבת קמא, א: "אמר אביי ואיתימא רב יהודה: טיט שעל גבי רגלו – מקנחו בקרקע, ואין מקנחו בכותל. אמר רבא: מאי טעמא בכותל לא – משום דמיחזי כבונה, הא בנין חקלאה הוא! – אלא אמר רבא: מקנחו בכותל, ואין מקנחו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - מלאכת בונה בקרקע וסייגים לזה | כתיבת תגובה

ה – משחק גולות במקום מרוצף שבבית ומחוץ לבית

כתב במ"ב שלח, כ, עפ"י שועה"ר ומחה"ש, שגם על קרקע מרוצפת אסור לשחק, ואף שכתב בשעה"צ כג, שהפמ"ג הסתפק בזה, למעשה החמיר. ולדעת רשז"א (שו"ש שלז, ד, שש"כ טז, ה), בתוך הבית אין לגזור, הואיל וכל הבתים מרוצפים, אבל מחוץ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - מלאכת בונה בקרקע וסייגים לזה | כתיבת תגובה

ו – האם מותר לשבת על כסא בגינה כשרגליו יעשו גומא

כתב מ"א תצח, לב, שאסור לתחוב נר בתוך עפר (אפילו הוא תלוש), משום שהוא עושה שם גומא. אבל להוציאו מותר, כי הגומא כבר נעשתה בעת תחיבת הנר באדמה. וכ"כ עוד אחרונים ומהם מ"ב תצח, צא. אמנם בנשמת אדם צג, ג, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - מלאכת בונה בקרקע וסייגים לזה | כתיבת תגובה

ז – צידוד השולחן והכסא בסוכה

ברור שאסור ליישר את פני הקרקע בסוכה כדי להעמיד עליה את השולחן או הכסא, והעושה כן עובר באיסור תורה של 'בונה'. וכמובא בשבת עג, ב: "אמר רב ששת: היתה לו גבשושית ונטלה, בבית – חייב משום בונה, בשדה – חייב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - מלאכת בונה בקרקע וסייגים לזה | כתיבת תגובה