ארכיון הקטגוריה: הלכה ג – חיבור דברים לבית ולקרקע

א – חיבור ארעי לקרקע ולבית אסור מדרבנן

ביצה לב, ב: "בנין קבע אסרה תורה בנין עראי לא אסרה תורה, וגזרו רבנן על בנין עראי משום בנין קבע". ועוד עיין בהרחבה להלכה א', שנחלקו הפוסקים אם בניין קבע (כדוגמת המשכן) שנעשה לשעה אסור מהתורה או מדרבנן. ועיין להלן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - חיבור דברים לבית ולקרקע | כתיבת תגובה

ב – דלתות וחלונות הזזה

כתבתי שהנחת דלתות וחלונות הזזה במסילתם אסורה מהתורה. וכ"כ  בארח"ש ח, ג. אלא שכתב שאם יצאו מהמסילה באופן שאי אפשר להשתמש בהם או שקשה להזיזם, פעמים שיש בהחזרתם איסור בונה, ויש לשאול שאלת חכם. ואינני יודע על מה יש לשאול, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - חיבור דברים לבית ולקרקע | כתיבת תגובה

ג – אימתי איסור הסרת חלון מהתורה ואימתי מדרבנן

הסרת דלתות וחלונות מן הצירים, אם כדי לתקן אסור מהתורה, ואם כדרך קלקול – מדרבנן. ואם כדי להשתמש בדלת או בחלון, לר' יהודה שמחייב על מלאכה שאינה צריכה לגופה – האיסור מהתורה, ולר' שמעון האיסור מדרבנן. וכן מבואר בשועה"ר שיג, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - חיבור דברים לבית ולקרקע | כתיבת תגובה

ד – הדבקת מתלה

איסור הדבקת מתלה או וו על הקיר מבואר בשש"כ כג, מד; ילקוט יוסף שיד, לא; חוט שני לו, ד, ו. והוא איסור תורה, וכ"כ באול"צ ח"ב כז, ד. אבל אם הוא ארעי איסורו דרבנן. ובארח"ש ח, יב, הערה טז, כתב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - חיבור דברים לבית ולקרקע | כתיבת תגובה

ה – צינורות מים וחשמל

דין חיבור מסננת מוברגת לברז, ונורת חשמל לבית המנורה, וכן חיזוק הברגה, מבואר בארח"ש ח, ה-ו, ומנו"א ח"ג כג, כח. עוד כתב שם כג, ל, שמותר לחבר צינור גומי לברז שבבית כדי להעביר דרכו מים לאחד החדרים, מפני שדרך העולם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - חיבור דברים לבית ולקרקע | כתיבת תגובה

ו – פתיחת ברז על ידי מפתח שוודי

כתב במנו"א ח"ג כג, כז, שאם אין על הברז הראשי ברז, נכון להחמיר שלא לפותחו או לסוגרו בעזרת מפתח שוודי, כי הוא נראה כבונה וסותר, ורק במקום צורך גדול – היקל. וצ"ע.

פורסם בקטגוריה הלכה ג - חיבור דברים לבית ולקרקע | כתיבת תגובה

ז – תליית בד על פתח או חלון

מותר לתלות וילון על פתח או חלון, אפילו אם דעתו להשאירו שם ימים רבים, שהואיל והבד מחובר למעלה בלבד, הרי הוא נע ונד ונחשב מחיצת ארעי. כ"כ ב"י ורמ"א שטו, א, וכן הסכימו האחרונים. וכן אם הוא תלוי על חלון … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - חיבור דברים לבית ולקרקע | כתיבת תגובה

ח – חיבור מוט של וילון אסור והנחתו מותרת

אף שלמדנו שמותר לתלות וילון על פתח או חלון, זה בתנאי שהוא תלוי בלא חיבור, אבל כאשר מחברים אותו, דינו כמחובר לבניין, שכל חיבור ואפילו רפוי אסור. לכן אסור להכניס את קרסיו למסילה, וכן אסור לחבר  אותו לקרסיו. וכן אם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - חיבור דברים לבית ולקרקע | כתיבת תגובה

ט – פרטי דינים ומקורות

חלון שנשבר, אסור להסיר את שברי הזכוכית שנותרו בחלון משום 'סותר'. ואם יש חשש שינזקו מהם, מותר להסירם על ידי נכרי או בעצמו בשינוי, כגון ברגל (שש"כ כג, מ). וכתב בשש"כ כג, מא, לאסור לסותמו בדיקט כי הוא בטל לחלון. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - חיבור דברים לבית ולקרקע | כתיבת תגובה

י – בלוני גז וצינור גז

כתב בס' מלאכת שבת ע' רצד, שאסור להחליף בלוני גז ביום טוב משום 'בונה', כי ההברגה שם היא חיבור חזק, ולא הותר 'בונה' לצורך אוכל נפש. ע"כ. וצ"ע. אבל ברור שאחר שהגז בבלון אחד נגמר, מותר לסגור אותו ולפתוח את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - חיבור דברים לבית ולקרקע | כתיבת תגובה