ארכיון הקטגוריה: הלכה ה – מדיני אוהל

א – בדיני אוהל

בעניין סתירת אוהל ארעי בשינוי הסדר, כתבתי שמותר, כמובא בשש"כ כד, כב. ובחזו"א נב, ז, כתב להחמיר, מפני שאין לדעתו סדר בפירוק. ואין נראה. ובכל אופן ספק דרבנן להקל. מותר להניח ספרים בצורת אוהל, כי אינו צריך את האוויר ששם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - מדיני אוהל | כתיבת תגובה

ב – העמדת אוהל שצריכים לאווירו ודין העמדת שולחן (הערה 4)

לדעת ר"ת (שבת קלח, א, תוד"ה 'כסא'), הגה"מ (כב, ר), סמ"ק (מצוה רפב) ורא"ש (ביצה ד, יא), האיסור הוא רק כאשר מעמידים בשבת מחיצות ועליהם גג, אבל אם היו שם מחיצות לפני שבת, או שהעמידו עמודים ולא מחיצות, אין איסור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - מדיני אוהל | כתיבת תגובה

ג – איסור כיסוי חבית גדולה

כפי שלמדנו אסור לכסות חבית גדולה. ומהי חבית גדולה, כתב בשלחן עצי שיטים (מלאכת בונה), שהיא חבית שמחזיקה ארבעים סאה וקוטרה כשתי אמות (כן הובא במנו"א ח"ג כג, סוף הערה 36). ואת טעם האיסור ביאר החזו"א (נב, י), שע"י שהכלי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - מדיני אוהל | כתיבת תגובה