ארכיון הקטגוריה: הלכה ו – האסור והמותר בכלים

א – בנייה בכלים (הרחבה להערה 5)

ביצה כב, א: "בית שמאי סברי יש בנין בכלים ויש סתירה בכלים, ובית הלל סברי אין בנין בכלים ואין סתירה בכלים". וכן מבואר בביצה י, א; יא, ב, שבית הלל סוברים אין בניין וסתירה בכלים. וכן מבואר בשבת קכב, ב: … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - האסור והמותר בכלים | כתיבת תגובה

ב – האם יש איסור סתירה בכלים

המשמעות ההלכתית העיקרית של מחלוקת זו נוגעת לדין סותר. שכן לכל הדעות אסור לעשות כלים, או משום בונה או משום מכה בפטיש. אלא שאם האיסור משום 'מכה בפטיש', אין בסתירתו איסור. שכן איסור סותר קיים רק במקום שיש איסור בונה. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - האסור והמותר בכלים | כתיבת תגובה

ג – כאשר דרך שימוש הכלי בהברגה – מותר

כך כתבו מ"א שיג, יב, וט"ז ז. ועיין בארח"ש בהקדמה לפרק ח' שכתב שלדעת השועה"ר שיג, כא, ההיתר מפני שרגילים להרכיבו ולפרקו בכל יום, ואם נשאר ליותר מיום, אסור מדרבנן. ולחזו"א (נ, ט) יסוד ההיתר כי הברגה זו אינה מאחדת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - האסור והמותר בכלים | כתיבת תגובה

ד – הברגת כלי שיש בו שני חלקים

נחלקו האחרונים בכלי שיש בו שני חלקים שמתברגים זה בזה, כגון כוס שמתברגת לרגל שלה. למ"א איסורו מהתורה, ולט"ז שיג, ז, איסורו מדרבנן. והובאה מחלוקתם בשעה"צ שיג, לב. וכתב בספר 'משנת השבת' לח, הערה מט, שנראה שאם צריך חוזק ואומנות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - האסור והמותר בכלים | כתיבת תגובה

ה – סטנדר הגבהתו והנמכתו

כתבתי כדעת המקילים, שהם: רשז"א, ריש"א כמובא בארח"ש ח, ס, שבט הלוי ו, לב. וכן דעת הגרע"י, ילקוט יוסף שיד, ב. ויש אוסרים, שהוא דומה להרכבת קנה של מנורה, שהואיל ואין רגילים לשנותו תדיר אסור (שבת מז, א), ועוד, שפעולת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - האסור והמותר בכלים | כתיבת תגובה