ארכיון הקטגוריה: הלכה ז – איזו הרכבה ופירוק מותרים בכלים

א – מהו החיבור האסור בכלים ומהו הרפוי המותר

כתב בב"י שיג, ו, לעניין מיטה של פרקים, בשם הכלבו בשם הראב"ד, שאין מקפידים עליהם אם יתנועעו בתוך החור, ומותר להכניסם בחורים, שאין לגזור אלא בדבר שצריך להיות מעמידו בדוחק. וכתב במנו"א ח"ג כג, 88, שלפי"ז לכאורה אסור להאריך שולחן, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - איזו הרכבה ופירוק מותרים בכלים | כתיבת תגובה

ב – חיבור קבוע של מיטה בהברגה אסור

למרות שלמדנו שכלים שדרך שימושם על ידי פעולות הברגה, אין איסור להשתמש בהם. מכל מקום כאשר מדובר בחיבור קבוע של מיטה, גם אם הוא נעשה בברגים, אסור מהתורה. ואף שיותר קל לפרק ברגים מאשר מסמרים או דבק, מ"מ גם זה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - איזו הרכבה ופירוק מותרים בכלים | כתיבת תגובה

ג – הידוק פרקי כלי כדרך ארעי

פרקים שאין רגילים לתוקעם, כך שאין לחוש שיגיעו לאיסור תורה, נחלקו אם מותר להדקם. למהר"ם מרוטנבורג בכל אופן אסור להדקם, וכן נראה מרמ"א שיג, ו, שרק לחברם ברפיון מותר. לעומת זאת, דעת הסמ"ג שרק לתוקעם אסור, וכך משמע קצת מלשון … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - איזו הרכבה ופירוק מותרים בכלים | כתיבת תגובה

ד – אבני פלא ולגו

לדעת רבים מצד דין בונה, אין איסור להרכיב משחקים של לגו, כ"כ יחו"ד ב, נה; ציץ אליעזר יג, לא; מנו"א ח"ג כג, מא, (אמנם י"א שלדעת השו"ע כל המשחקים הם מוקצה, ומ"מ הסכימו שאין למחות בזה ביד קטנים, ועיין להלן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - איזו הרכבה ופירוק מותרים בכלים | כתיבת תגובה

ה – עשיית צורות מנייר

בשש"כ יא, מא; טז, כא, ובהערה מרשז"א, אסר לעשות אוניה מנייר, וביאר שהאוניה אינה עשויה להתפרק. ואסר לעשות צורות במפיות, כי אין זה למשחק אלא לצורך מבוגרים, ולכן נכון להחמיר אף שיתפרקו באותו יום. אבל קיפול רגיל מותר, שאין בו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - איזו הרכבה ופירוק מותרים בכלים | כתיבת תגובה

ו – הוצאת והכנסת מגירות ומדפים של ארון

הוצאת מגירה מארון שאין בו ארבעים סאה מותרת. ואם יש בו ארבעים סאה, כתוב בארח"ש ח, ט, הערה יג, שלחזו"א נב, יד, אפשר שאסור, ולרשז"א מותר, כי אינה בנויה בארון אלא רק מונחת בו. אא"כ יש שם מעצור המונע את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - איזו הרכבה ופירוק מותרים בכלים | כתיבת תגובה