ארכיון הקטגוריה: הלכה ח – כלים שהתקלקלו אימתי מותר לתקנם

א – תיקון כלים באופן רפוי – הכנסת ידית מטאטא ברפיון

לכאורה בבית שהתרגלו להשתמש במטאטא שהמקל שלו מחובר ברפיון, והוא מתפרק מעת לעת, מותר להחזירו בשבת, כי אין חשש שמא יתקע. ואף אם היה מהדקו שם, כבר למדנו (בהרחבה להלכה ז) שלדעת רבים, כל שאין חשש שמא יתקע, אין איסור. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - כלים שהתקלקלו אימתי מותר לתקנם | כתיבת תגובה

ב – עריכת שעון

בעבר היו שעונים שהיה צריך לסובב בהם כפתור כל יממה כדי למתוך את הקפיץ שמסובב את המחוגים. ויש שאסרו זאת משום איסור 'מכה בפטיש' (ח"א מד, יט). ויש שהתירו (פנים מאירות א, קכב). ויש שהקילו בעוד השעון עובד והחמירו כשהפסיק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - כלים שהתקלקלו אימתי מותר לתקנם | כתיבת תגובה

ג – מתיחת קפיץ של מכונית צעצוע

כתב בשש"כ טז, יד, שאין למחות ביד הילדים שמותחים את הקפיץ כדי שהמכונית תיסע בעת שהקפיץ ייפתח, ובתנאי שהמכונית אינה משמיעה קול ואינה מוציאה ניצוצי אש. ואף המחמירים בשעון יכולים להסכים בזה, א) מפני שהצעצוע נדחף לזמן קצר בלבד. ב) … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - כלים שהתקלקלו אימתי מותר לתקנם | כתיבת תגובה

ד – חיזוק בורג משקפיים שרגיל לחזקו כל כמה ימים

כתבתי: "מוט משקפיים שנפל, אסור לחברו מחדש על ידי בורג, הואיל ורגילים לחזקו היטב. וגם לחברו בצורה רפויה אסור, שמא ישכח ויחזקו היטב ויעבור באיסור תורה". ויש לעיין עוד מה הדין במקרה שהוא רגיל לחזקו כל כמה ימים, האם מותר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - כלים שהתקלקלו אימתי מותר לתקנם | כתיבת תגובה

ה – החזרת זגוגית משקפיים שנפלה

בשש"כ טו, פב, אסר להחזיר זגוגית משקפיים שנפלה למקומה. והגרע"י בקול סיני (מכה בפטיש י) ויסודי ישורון  (ח"ד ע' קכד), התירו כאשר הדיוט שאינו אומן יכול לעשות זאת. וכ"כ להלכה, אלא שאם יש חשש שיחזק שם בורג אסור, וכפי שכתבו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - כלים שהתקלקלו אימתי מותר לתקנם | כתיבת תגובה

ו – פעולה קלה לעשיית צורת כפית

אף שלמדנו שאסור משום מכה בפטיש ליישר כף או סכין ביד. כתוב בארח"ש ח, לו, שמותר ללחוץ קלות על כפית פלסטיק הנמצאת בקופסה של אבקת חלב כדי שתקבל את צורתה, שהואיל והכינו אותה לכך, אין פעולה זו נחשבת מלאכה כלל.

פורסם בקטגוריה הלכה ח - כלים שהתקלקלו אימתי מותר לתקנם | כתיבת תגובה

ז – יישור מוט של משקפיים

כתב מ"א: (שמ, יא) "מחט שנתעקמה אפילו מעט אסור לפושטה (ספר הזכרונות דף נו זכרון ט פ"א מלאכת המכה בפטיש, כנה"ג סימן שב הגב"י)". מכאן למד בבנין שבת (ח"א כג), שגם כלי שלא התקלקל לגמרי וראוי עדיין למלאכתו, אסור לתקנו, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - כלים שהתקלקלו אימתי מותר לתקנם | כתיבת תגובה

ח – ניפוח מזרון, כרית, גלגל, כדור ובלון

נפסק בשו"ע שמ, ח, עפ"י שבת מח, א: "מוכין שנפלו מן הכסת מותר להחזירם, אבל אסור ליתנם בתחילה בכסת". ולדעת רוב הראשונים, האיסור משום מתקן מנא. וכ"כ רש"י, ר"ן, מאירי, ריטב"א ואו"ז (ב, סז). וביאר המ"ב לג, שלדעתם האיסור מהתורה. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - כלים שהתקלקלו אימתי מותר לתקנם | כתיבת תגובה