ארכיון הקטגוריה: פרק טז – מבעיר ומכבה

א – דין הפותח חלון וכיבתה הרוח את הנר

אם נשבה בחוץ רוח חזקה ומיד כשפתח את החלון באה הרוח וכיבתה את הנר עבר על כיבוי, והרי זה כמסיר סכר ובאו המים והרגו או שחטו, שזה נחשב כמעשה שלו (סנהדרין עז, ב; חולין טז, א). ואם אח"כ כיבתה הרוח … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - דינים הקשורים לנר שבת | כתיבת תגובה

ב – מותר לתת מים מתחת שמן בנר

כתב בשו"ע רסה, ד, שמותר לתת מים מתחת שמן בנר כאשר כוונתו להגביה את הנר. והוסיף הרמ"א שיש אומרים שמותר גם כאשר כוונתו לכבות אותו כשיגמר השמן כדי שלא יפחם או יזיק לכלי. ועיין בבאו"ה שהזכיר את המ"א שחלק על … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - דינים הקשורים לנר שבת | כתיבת תגובה

ג – הערה 1 – הפחתת הנפט או השמן שזורמים לנר

אם הפחית את כמות הנפט או השמן, גם כאשר האש תיחלש מיד, אם סיבת ההפחתה היתה כדי שהאש תכבה מהר יותר ויוכל להירדם בחושך או מפני שהוא חס על הנפט או השמן, כיוון שזו מלאכה שאינה צריכה לגופה, לר' שמעון … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - דינים הקשורים לנר שבת | כתיבת תגובה

א – הצלה לחצירו

משנה שבת קכ, א: "להיכן מצילין אותן (היינו צרכי שבת)? לחצר המעורבת, בן בתירא אומר: אף לשאינה מעורבת". והרמב"ם (כג, כ) פסק כתנא קמא. וכתב ב"י שלד, י, שכך הלכה, ושלא כסמ"ג שכתב שדעת רבנו ברוך (התרומה סו"ס רמה), שהלכה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - דין שריפה המכלה ממון | כתיבת תגובה

ב – תוספת ביאור להערה 2 – מדוע לא התירו לכבות בשעת הפסד

למדנו שהחמירו חכמים בדליקה יותר מבשאר דברים, שלא התירו להציל מהדליקה מאכלים וכלים ולבושים שאינם לצורך השבת, משום שחששו שמא מתוך שאדם בהול על ממונו יבוא לכבות את הדליקה (שו"ע שלד, א). וקשה שמצינו להיפך, שהעובדה שאדם בהול על ממונו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - דין שריפה המכלה ממון | כתיבת תגובה

ג – לשפוך מים על הצד שעדיין אינו בוער בטלית

נקדים שגרמא מותר במקום פסידא, וכפי שלמדנו במשנה (שבת קכ, א): "ועושין מחיצה בכל הכלים, בין מלאין בין ריקנים, בשביל שלא תעבור הדליקה. רבי יוסי אוסר בכלי חרס חדשים מלאין מים, לפי שאין יכולין לקבל את האור, והן מתבקעין ומכבין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - דין שריפה המכלה ממון | כתיבת תגובה

ד – קירוב כיבוי

כפי שלמדנו אמרו במשנה (שבת מז, ב): "נותנין כלי תחת הנר לקבל ניצוצות. ולא יתן לתוכו מים – מפני שהוא מכבה". וביאר רב אשי שמשנה זו היא גם לדעת חכמים הסוברים שגרמא מותר, אלא שכאן המעשה חמור מגרמא, שהוא מקרב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - דין שריפה המכלה ממון | כתיבת תגובה

ה – עד כמה חוששים לפירוש השני

לדעת רבים האיסור הוא בנתינת מים תחת הנר, אבל לתחוב נר לתוך מים, באופן שיגרום לו לכבות מוקדם יותר הוא איסור גרמא בלבד. וכ"כ הט"ז תקיד, ו, שלצורך קצת יש להקל בזה. ובשועה"ר רסה, ח, וקונטרס אחרון ג, כתב לעניין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - דין שריפה המכלה ממון | כתיבת תגובה

ו – להניח מים מתחת לשמן שבנר

בתוס' מז, ב, 'מפני', כתב להתיר לשים מים בזכוכית שקורין לאמפ"א שכיוון שאין מתכוון לכיבוי אלא להגביה השמן לא שייך לגזור בזה שמא יעשה בשבת, וכן מובא בטור רסה, וכ"כ בשו"ע רסה, ד: "נותנים כלי תחת הנר לקבל ניצוצות… אבל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - דין שריפה המכלה ממון | כתיבת תגובה