ארכיון הקטגוריה: פרק יז – חשמל ומכשיריו

א – בחוט להט האיסור דאורייתא

אף שנחלקו אם האיסור להשתמש במכשירים חשמליים בשבת מהתורה או מדרבנן, מכל מקום מוסכם על רוב ככל הפוסקים שהדלקת נורה חשמלית או גוף חימום חשמלי שמתלהט אסורה מהתורה. שכן כתב הרמב"ם (שבת יב, א): "המחמם את הברזל כדי לצרפו במים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - איסור הדלקת נורות ומכונות חשמליות מהתורה | כתיבת תגובה

ב – הפעלת מכשיר חשמלי אינה גרמא

היו שרצו לטעון שהפעלת מכשיר חשמלי היא פעולת גרמא, שכן זרם החשמל היה קיים, והפעלת המכשיר רק מסירה את המחסום העומד בפני החשמל, כדי שיוכל להמשיך לזרום ולהפעיל את המכשיר. ואע"פ כן יש שכתבו שחייב בשבת, שהואיל ודרך פעולת מכשיר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - איסור הדלקת נורות ומכונות חשמליות מהתורה | כתיבת תגובה

ג – פעולה שנגרמת בעקיפין בלא כוונה נחשבת גרמא ובפסיק רישא מותרת

לדעת הרשב"א כוונת המעשה קובעת עד כדי כך שהיא מתירה מלאכה דאורייתא שמעוניינים בה. שעל כן התיר לסגור את דלת הבית כדי לשמור ביתו, למרות שהוא מעוניין גם לצוד את הצבי שבתוכו. וביאר בשלטי גיבורים שיסוד ההיתר מפני שהצידה נעשית … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - איסור הדלקת נורות ומכונות חשמליות מהתורה | כתיבת תגובה

ד – הפעלת חיישנים בלא כוונה ובלא רצון

כאשר אדם הולך ברחוב וגורם לחיישנים לקלוט את דמותו ולצלמו או להפעיל פנס, אין פעולה זו נחשבת אפילו גרמא, ולכן היא מותרת לכתחילה כמבואר להלן בהלכה טו. שהואיל והוא הולך לתומו, פעילות החיישנים הנגרמת עקב כך בלא שהוא מעוניין בה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - איסור הדלקת נורות ומכונות חשמליות מהתורה | כתיבת תגובה

א – דעת מרן הרב שהאיסור מהתורה משום מבעיר ומכבה

בדורות האחרונים, בעקבות גילוי כוח החשמל ורתימתו לשימוש האדם, התעוררה השאלה, האם מותר להשתמש בו בשבת. לדעת מרן הרב קוק זצ"ל החשמל דינו כאש. וכ"כ באורח משפט עא (משנת תרצ"ד), לגבי השימוש ברמקול בשבת ויום טוב: "לכאורה כל פעולה שגורמים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - איסור חשמל מהתורה או מחכמים, מקור איסור חשמל שאין בו חוט להט | כתיבת תגובה

ב – המסכימים שהאיסור מהתורה

וכ"כ בישכיל עבדי ה, לח; הרב זילבר בברית עולם, פרק המבעיר והמכבה ס"ק א; שו"ת מים חיים או"ח קלד, לרב יוסף משאש; הרב חיים כסאר בשו"ת קיץ המזבח (וכך מסרו בשם הגאון מטשעבין, כמובא במנחת יצחק ג, מא, ודעת המנח"י … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - איסור חשמל מהתורה או מחכמים, מקור איסור חשמל שאין בו חוט להט | כתיבת תגובה

ג – דעת החזון איש שהאיסור מהתורה משום בונה

והחזו"א (או"ח נ, ט), סבר שבהפעלת מכשיר חשמלי עוברים על מלאכת בונה. מפני שעל ידי הפעלת החשמל המכשיר מתעורר ממוות לחיים ונמצא המפעיל בונה אותו אז. ועוד, שעל ידי החשמל נעשים פרקיו מחוברים זה לזה. (ועיין גם בהתכתבותו עם הרב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - איסור חשמל מהתורה או מחכמים, מקור איסור חשמל שאין בו חוט להט | כתיבת תגובה

ד – הוספת זרם

אם איסור חשמל משום אש, גם הוספת זרם אסורה מהתורה. אבל לחזו"א שהאיסור משום בונה, אין בהוספת זרם איסור בונה, משום שהמעגל כבר קיים (אנציקלופדיה תלמודית חשמל 171-173).

פורסם בקטגוריה הלכה ב - איסור חשמל מהתורה או מחכמים, מקור איסור חשמל שאין בו חוט להט | כתיבת תגובה

ה – האוסרים מדרבנן

רבים כתבו שהשימוש בחשמל אסור מדברי חכמים בלבד. וכך כתב בשו"ת בית יצחק (ח"ג יו"ד ב, מפתחות והגהות סי' לא), לגבי טלפון, שאיסור השימוש בחשמל משום נולד, כמו שאסור לתת ריח בבגדים (ביצה כג, א). בנוסף לכך, בטלפון יש גם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - איסור חשמל מהתורה או מחכמים, מקור איסור חשמל שאין בו חוט להט | כתיבת תגובה

ו – גם לדעת המקילים רבים אינם מקילים בחשמל כאיסור דרבנן לכל דבר

הרבה פוסקים, למרות שסוברים שאין איסור חשמל מהתורה, למעשה לא הסכימו להקל בו כאיסור דרבנן. למשל, אין מתירים לבקש מגוי להדליק מכשירי חשמל לצורך מצווה, וק"ו שאין מתירים להדליק מכשירי חשמל בשינוי לצורך מצווה. וכן מובא בשם ריש"א, שסובר כעקרון … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - איסור חשמל מהתורה או מחכמים, מקור איסור חשמל שאין בו חוט להט | כתיבת תגובה