ארכיון הקטגוריה: פרק יח – כותב מוחק וצובע

א – שתי אותיות ואות אחת

משנה שבת קג, א: "הכותב שתי אותיות… בין משם אחד (אות אחת), בין משתי שמות (שתי אותיות), בין משתי סימניות, בכל לשון – חייב". כתב אות אחת, לדעת רוב הפוסקים, עבר באיסור תורה, אלא שאינו חייב עליו חטאת. וכ"כ ברכ"י … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - כתיבה ומחיקה | כתיבת תגובה

ב – הסרת שעווה שמסתירה את הכתב

כתב הב"ח שמ, ב, שאסור מן התורה להסיר שעווה שנטפה וכיסתה אות. וכ"כ ט"ז א, מ"א ד, א"ר ה, ערוה"ש כב. ואמנם לדעת שבות יעקב ג, ד, אין בזה 'כותב', שהרי לעניין תפילין אומרים שהכתב קיים וכמונח בקופסא דמי. ובמ"ב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - כתיבה ומחיקה | כתיבת תגובה

ג – מחיקה שיש בה תועלת

מה שכתבתי שכאשר המחיקה מתקנת, גם שלא על מנת לכתוב חייב. כ"כ באו"ה שמ, ג, 'המוחק', עפ"י הרמב"ם י, י. למשל, כאשר כתובה 'ד' וצריך להופכה ל'ר', אם ימחק את הקצה של ה'ד' נמצא שבמחיקתו כתב את האות 'ר'. (אמנם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - כתיבה ומחיקה | כתיבת תגובה

ד – כתיבה במחשב האם אסורה מהתורה או מדרבנן

יש סוברים שהואיל והאותיות ניכרות על המסך, וכך היא דרך כתיבה כיום, האיסור לכתוב במחשב הוא מהתורה. ואף אם המסך יכבה לאחר זמן, כיוון שאין הכרח לכבותו, הרי שהכתיבה יכלה להתקיים זמן רב, והאיסור מהתורה. וכך כתב בקדושת השבת ח"ב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - כתיבה ומחיקה | כתיבת תגובה

ה – שמירה בזיכרון והקלטת קולות

לדעת רבים, גם שמירה בזיכרון אסורה מדרבנן בלבד. כך היא דעת הסוברים שמלאכה שלא היתה כיוצא בה במשכן אינה אסורה מהתורה. וכך דעת יבי"א ד, מו, שאין בהקלטה במכשיר חשמלי איסור תורה. ובנשמת אברהם ח"ד או"ח שמ, ע' נז, כתב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - כתיבה ומחיקה | כתיבת תגובה

ו – טלוויזיה במעגל סגור

עיין לעיל יז, יג, ובהרחבות, והכלל הוא שאדם הרוצה להיראות עובר בזה באיסור כותב מדברי חכמים. והאיסור אינו מהתורה – לריש"א משום שאינו דרך כתיבה, ולרב נסים קרליץ משום שאינו נשמר באופן יציב. עיין בארח"ש טו, לה, הערה נה. ומותר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - כתיבה ומחיקה | כתיבת תגובה

ז – צילום

הצילום עצמו אסור מדרבנן ולא מהתורה, מפני שהצורות אינן נכתבות בפועל בעת הצילום, וכך משמע מירושלמי (שבת יב, סוה"ד), ובבלי גיטין (יט, ב). כ"כ בשש"כ טז, כז; ארח"ש טו, לח; שבט הלוי א, קכא, ג. אולם פשוט שהפיתוח והדפסתו אסורים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - כתיבה ומחיקה | כתיבת תגובה

א – ההפרש בין כתיבה קבועה לכתיבה זמנית – עט שבת

בדרך כלל כאשר משתמשים ב'עט שבת', מעתיקים את החומר לכתב רגיל במוצאי שבת, כדי שיישמר למשך זמן רב. אמרו במשנה שבת קב, ב: "כל העושה מלאכה ומלאכתו מתקיימת בשבת – חייב". ואם אינה מתקיימת, אסורה מדרבנן. השאלה מהו גדר מתקיים. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - גדרי האיסור וההיתרים לצורך פיקוח נפש | כתיבת תגובה

ב – סדר העדיפויות

סדר העדיפויות בכתיבה בשבת נתבאר בהלכה כסדרה בצבא ח"ג פרק ה, ושם העדיפו כתיבה במחשב על פני כתיבה ביד, כי ביארו שלרוה"פ הכתיבה במחשב דרבנן, אולם בצירוף דעת מרן הרב שכל שימוש בחשמל אסור מהתורה, יחד עם הסוברים שהואיל ורגילים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - גדרי האיסור וההיתרים לצורך פיקוח נפש | כתיבת תגובה

ג – טביעת אצבע

יעויין בהלכה כסדרה בצבא ח"ג ע' 84, שיש דעות אם טביעת אצבע אסורה מהתורה, מדין רושם. ולרב נבנצאל כיוון שאין לה משמעות מובנת לאנשים, אין בזה איסור תורה. ולכן לדעתו טביעת אצבע עדיפה על חתימה, אפילו היא ביד שמאל. אמנם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - גדרי האיסור וההיתרים לצורך פיקוח נפש | כתיבת תגובה