ארכיון הקטגוריה: הלכה ג – מחיקה וכתיבה שנעשים דרך אגב

א – סגירה ופתיחה של ספר שיש אותיות על חודי דפיו

אף שבהלכה שבספר הקדמתי דין עוגה, מצד סדר הסוגיה יש לברר תחילה את דין הספר שכתובות אותיות על חודי דפיו. לדעת הלבוש אסור לפותחו ואף יש בזה חשש חטאת, הואיל ובסגירת הספר נכתבות אותיות. וכך דעת מ"א שמ, ו. לעומת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - מחיקה וכתיבה שנעשים דרך אגב | כתיבת תגובה

ב – קירוב חלקי דף קרועים

בפשטות למתירים פתיחת וסגירת ספר שיש בחודי דפיו אותיות – מותר לקרב חלקי דף קרועים, ולאוסרים – אסור מדרבנן. אולם יש צד לחלק ביניהם, לקולא ולחומרא: לחומרא: לדעת אג"מ יו"ד ב, עה, אם לא יכל לקרוא לפני כן את האותיות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - מחיקה וכתיבה שנעשים דרך אגב | כתיבת תגובה

ג – סגירת ארון ופרוכת והצמדת חלקי אותיות על ידי כך

באג"מ או"ח ח"ד, מ, כב, התיר לפתוח ולסגור פרוכת שיש בה חלקי אותיות, שמתחברות ונפרדות בכך. וכ"כ בילקוט יוסף (שמ, ד). וכן נוהגים להקל בבגד שיש עליו אותיות וכשסוגרים אותו הן מתחברות. וגם למי שמחמיר כאשר נוצר חיבור בין חלקי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - מחיקה וכתיבה שנעשים דרך אגב | כתיבת תגובה

ד – קריעת שקיות שיש עליהן אותיות

לדעת הלבוש ומ"א שמ, ו, שאסור לפתוח ספר שכתובים על חודי דפיו אותיות, אסור גם לקרוע שקיות שיש עליהן אותיות. אולם רוה"פ התירו בספר. לרמ"א (סי' קיט) ודעימיה, מפני שאין בהפרדת חלקי אותיות מחיקה, הואיל והכתב נותר ורק חלקיו הופרדו, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - מחיקה וכתיבה שנעשים דרך אגב | כתיבת תגובה

ה – עוגה שיש עליה אותיות

דין העוגה מבואר ברמ"א שמ, ג; מ"ב יד-יז; כה"ח כט-לג; ושש"כ יא, ז. ואף שלרמ"א מותר להפריד חלקי אותיות זו מזו, כאן שאח"כ הוא אוכלה ומבטל לגמרי את האותיות – החמיר. ובדגול מרבבה היקל לגמרי, מפני שהוא פסיק רישא דאינו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - מחיקה וכתיבה שנעשים דרך אגב | כתיבת תגובה

ו – עוגה שפרסו בערב שבת בלא שהפרידו את החתיכות זו מזו

בשש"כ יא, ז, פסק כרמ"א ורוה"פ, אבל כתב שאם חתך את העוגה מבעוד יום, מותר לקחת בשבת פרוסות, אף שעל ידי כך יתפרקו האותיות. וסברתו שהואיל ואינן מחוברות, אין בהן יותר צד של כתיבה. ע"כ. וכן למדנו כיוצא בזה שלדעת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - מחיקה וכתיבה שנעשים דרך אגב | כתיבת תגובה

ז – ציור והליכה בנעליים

דין ציור בעל משמעות כדין אותיות, אבל ציור בלא משמעות, אין איסור לחותכו, כאשר הכוונה לפתוח את השקית. וכעין זה מובא בארח"ש טו, הערה כח. ועיין במנחת איש כג, י. ולעניין מה שכתבתי על הליכה בנעליים, כ"כ חלקת יעקב ב, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - מחיקה וכתיבה שנעשים דרך אגב | כתיבת תגובה

ח – נטילת ידיים שיש עליהן אותיות

לח"א (הל' נט"י מ, ח), מי שיש לו על מיעוט ידו כתם, יטול ולא ינגב, שלא יהיה מוחק, אלא ימתין עד שיתנגבו מאליהם. ע"כ. ויש שהורו במצב כזה, שלא ליטול על הכתם אלא יכרוך עליו בגד בעת הנטילה (בא"ח ש"ש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - מחיקה וכתיבה שנעשים דרך אגב | כתיבת תגובה