ארכיון הקטגוריה: הלכה ד – כתיבה דרך ארעי ומשחקי אותיות ופאזל

א – כתיבה במים האם נחשבת כתיבת ארעי

כתב בשעה"צ שמ, כח, שמשמע מרש"י שמותר להרטיב אצבע במים ולכתוב על שולחן מפני שאין רישומה ניכר, וכ"כ רע"ב ור"ן, ודלא כתפארת ישראל. ומה שאסרו לכתוב בימי החורף על חלון זכוכית, מפני שבזה הכתב ניכר יותר. ובמנו"א ח"ג כב, 25, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - כתיבה דרך ארעי ומשחקי אותיות ופאזל | כתיבת תגובה

ב – חריצת סימן בנייר

במשנה שבת קג, א: "הכותב שתי אותיות… בין משתי סמניות, בכל לשון – חייב. אמר רבי יוסי: לא חייבו שתי אותיות אלא משום רושם, שכך כותבין על קרשי המשכן, לידע איזו בן זוגו". הרי שלר' יוסי גם חריצת סימן בלא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - כתיבה דרך ארעי ומשחקי אותיות ופאזל | כתיבת תגובה

ג – סימון בנקב

לפי מה שהסקנו שאסור לחרוץ סימן בציפורן, משמע שגם אסור לנקב את הנייר לסימן. וכך עולה מדברי מ"א שכג, ה, ותו"ש שכג, ו. אולם בשו"ת הרא"ש כב, ז, אסר לעשות נקבים לסימן כמה יין נטלו מן החנות משום איסור מדידה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - כתיבה דרך ארעי ומשחקי אותיות ופאזל | כתיבת תגובה

ד – סרט מד חום אותיות

כאשר האותיות נעלמות אחר הסרת הסרט מהחולה, לדעת יחו"ד ד, כט, מותר. וכ"כ בציץ אליעזר יד, ל, ו, ורק סיים שיש מקום לנהוג הידור ולהימנע משימוש במד חום כזה בשבת. ולשש"כ מ, ב, אם האותיות ניכרות קצת לפני השימוש ורק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - כתיבה דרך ארעי ומשחקי אותיות ופאזל | כתיבת תגובה

ה – דעת המחמירים גם כשאין חיבור בין החלקים

דין פתיחת הספר שכתובים על חודי דפיו אותיות הוא אב בניין לדין זה. ויש בדין הספר שלוש דעות, והן שורש לשלוש הדעות בדין זה: ונתחיל בדעת המחמירים: לדעת הלבוש והמ"א שאסרו סגירת ספר ופתיחתו, גם קירוב אותיות וצורות זה לזה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - כתיבה דרך ארעי ומשחקי אותיות ופאזל, משחקי אותיות ופאזל | כתיבת תגובה

ו – דעת המתירים גם כשיש חיבור חזק

מנגד לדעת הרמ"א ודעימיה (כמובא לגבי ספר), קירוב חלקי אות או ריחוקם זה מזה אינו אסור, ואפילו אם יש שם חיתוך או דיבוק, אין בזה איסור מצד כותב ומוחק. ואם כן אין איסור בחיבור אותיות של משחק או פאזל.

פורסם בקטגוריה הלכה ד - כתיבה דרך ארעי ומשחקי אותיות ופאזל, משחקי אותיות ופאזל | כתיבת תגובה

ז – דעת הפוסקים שבחיבור אסור ובלא חיבור מותר

דעת הט"ז (שמ, ב) ומהר"ש הלוי (סי' כו), שאמנם קירוב חלקי אות וריחוקם זה מזה אינם בכלל כותב ומוחק, אבל אם יש שם חיבור או הפרדת דבר מחובר, הרי שיש בזה כותב ומוחק דרבנן. ולכן החמירו לחתוך עוגה, אף שאין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - כתיבה דרך ארעי ומשחקי אותיות ופאזל, משחקי אותיות ופאזל | כתיבת תגובה

ח – מחלוקת לגבי חיבור פאזל ואותיות ללוח משחק

אלא שעדיין נחלקו רבני זמנינו אם חיבור של פאזל נחשב חיבור, וכן חיבור של משחקי אותיות שתוקעים כמין נעצים בלוח, נחשבים חיבור. האוסרים: שש"כ (טז, כד), והוסיף (בהערה סו), שאין למחות בקטן. וכ"כ על פיו בס' שבת כהלכה (ח"ב פי"ב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - כתיבה דרך ארעי ומשחקי אותיות ופאזל, משחקי אותיות ופאזל | כתיבת תגובה

ט – מנהג ספרדים במשחקים

יש אומרים עפ"י שו"ע שח, מה, שאסר לשחק בכדור משום מוקצה, שכל המשחקים מוקצה. ועיין להלן כב, יג; כד, ז, ובהרחבות בשני המקומות, שיש סוברים שדיבר רק על כדור מנייר ואבן. ויש מצרפים עניין הלימוד בשבת, שעל כן אין ראוי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - כתיבה דרך ארעי ומשחקי אותיות ופאזל, משחקי אותיות ופאזל | כתיבת תגובה