ארכיון הקטגוריה: הלכה ג – זורע

א – בגדרי זורע

מלאכת זורע היא מלאכה מיוחדת שמתקיימת בגרמא, שהרי בשבת עדיין לא יגדל כלום, מפני שהזרעים עתידים להשתרש לאחר כמה ימים, אלא שהואיל וכך דרך המלאכה, העושה אותה כדרכה חייב. ואם זרע בשבת וקודם ההשרשה הוציא את הזרעים מהאדמה, לדעת הרש"ש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - זורע | כתיבת תגובה

ב – נראה שגידולי מים אסורים מהתורה

כתבתי בהערה 4 שנראה שהזורע בגידולי מים בכלי שאינו נקוב, עובר באיסור תורה, שכך דרכו. וזאת למרות שבשבט הלוי א, עא, תלה דינם במחלוקת הנזכרת, האם הזורע בעציץ שאינו נקוב עובר באיסור תורה.

פורסם בקטגוריה הלכה ג - זורע | כתיבת תגובה

ג – הגדרת זורע וחורש

נחלקו במו"ק ב, ב, אם המשקה לצמחים חייב משום תולדת זורע או תולדת חורש. ופסקו הרמב"ם ואו"ז, שחייב משום תולדת זורע. והסמ"ג והגמ"י והרוקח כתבו שחייב משום שתי המלאכות. וכ"כ מ"ב שלו, כו. וכתב בשעה"צ יח, שנפקא מינא כאשר אין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - זורע | כתיבת תגובה

ד – ההיתר לפתוח חלון במקום שיש עציצים

כתב בהר צבי או"ח קלג, שמדובר בפסיק רישא בשני דרבנן, שכן האיסור מהתורה בהשקייה הוא רק כשמשקה ממש בעיקר הזרעים (חת"ס), ואילו כשמשקה רחוק האיסור מדרבנן. ובנוסף לכך, גם בלא פתיחת החלון הצמחים יגדלו, והרי זה כנטילת גוש אדמה עם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - זורע | כתיבת תגובה

ה – לפתוח חממה כדי למנוע נזק

כתב בשש"כ כו, ט, ושם בהערה לב, בשם רשז"א, שאם החום הרב עלול לגרום נזק לצמחים, מותר לפתוח את החממה גם אחר שהתחילה להתחמם. אבל אם רגילים תמיד בעבודה זו, מסתבר שאסור, אפילו אם יפתח לפני שהחום יתגבר. ע"כ.

פורסם בקטגוריה הלכה ג - זורע | כתיבת תגובה