ארכיון הקטגוריה: הלכה יא – מעמר

א – אם יש איסור מעמר שלא במקום הגידול

כתבתי בהלכה כדעת רוה"פ שאין איסור מעמר מהתורה אלא במקום הגידול (זולת מינים שדרך איסופם וקיבוצם בשני שלבים כדוגמת דבלות), וכ"כ במ"ב שמ, לו-לז. אמנם לאו"ז ודעימיה, גם אם התפזרו פירות במקום אחר, האוספם עובר על מעמר. וע' בכה"ח שמ, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - מעמר | כתיבת תגובה

ב – האם מותר לאסוף מעט מעט ולהניח בחיק בלא לאכול?

לגבי פירות שנתפזרו בחצר, כתב בשו"ע שלה, ה, שאוספם "מעט מעט ואוכל". אולם בב"י כתב בשם תוס' ורא"ש שכל שאינו מניח בסל או קופה והוא מעט מעט – מותר. ובבאו"ה הזכיר את דבריהם וכתב שלפי הגר"א דעת הרבה ראשונים שרק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - מעמר | כתיבת תגובה

ג – האם מותר לאסוף פירות שנתפזרו בבית?

במ"ב שמ, לז, כתב: "שלא במקום גידולן כגון שנתפזרו פירות בבית, אפילו איסורא נמי ליכא כשמקבצן יחד, ועיין לעיל סי' שלה, ה". וכתב בברית עולם מעמר ז' עמ' 32, שגם בבית אם נתפזרו באופן שיש טרחה לקבצם, אפילו אינו צריך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - מעמר | כתיבת תגובה

ד – האם מותר לאסוף ביצים?

בקצות השולחן (קמו, בדי השולחן ע' צה הערה 22) אסר, מפני שהוא כקיבוץ מלח, שאף שאינו גדולי קרקע, אסור מדרבנן לאוספו במקום גידולו, כמבואר בטוש"ע שמ, ט. והביאו להלכה בברית עולם (ע' 32 מעמר ו'). וכ"כ במנו"א (ח"ב ה, 20), … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - מעמר | כתיבת תגובה