ארכיון הקטגוריה: הלכה ו – מלאכת צידה

א – צידה ממקום שאינו ניצוד לגמרי למקום שניצוד לגמרי

הכניס חיה למקום שצריך לטרוח בצידתה, עבר באיסור דרבנן. ואם צד את החיה שם – עבר באיסור תורה (תוס' ביצה כד, א, 'ותניא'; שועה"ר שטז, א; מ"ב נח).

פורסם בקטגוריה הלכה ו - מלאכת צידה | כתיבת תגובה

ב – למה אסרו חכמים צידה שאינה גמורה והדינים היוצאים מזה

נראה שאסרו חכמים לצוד למקום שעדיין מחוסר צידה, מפני שהוא מקרב את צידתו, שאח"כ אם ירצה לצודו יצטרך לרוץ אחריו פחות. ובמנו"א יז, 4, כתב, מפני שהוא נראה כצד. ולא ציין מקור לדבריו, ויותר נראה כפי שכתבתי. ולפי זה, אם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - מלאכת צידה | כתיבת תגובה

ג – סגירת זבוב באולם גדול

בארח"ש יד, הערה יב, כתב לעיין אם יש איסור בהכנסת זבוב לתוך אולם גדול. ולפי דברינו אם אין זה מקרב את צידתו אין בזה איסור. כלומר, אם היה זה זבוב נדיר שטורחים על צידתו, ועל ידי הכנסתו לאולם קירבו את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - מלאכת צידה | כתיבת תגובה

ד – צד צבי חולה וזקן

הצד צבי חולה או זקן שאינו יכול לזוז, ובשחייה אחת אפשר לתופשו, עובר באיסור מדברי חכמים (שבת קו, ב, שו"ע שטז, ב, מ"ב ז). ולכאורה לא צריך להיות בזה איסור, כי אין כאן פעולת צידה. אלא שהואיל ומינו צריך צידה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - מלאכת צידה | כתיבת תגובה

ה – האם יש צידה בנמלים וצב

לדעת תוס' רי"ד חגיגה יא, א, אין איסור צידה בנמלים וצב. וכ"כ רשז"א (שש"כ כז, הערה קנד), שבעלי חיים שהילוכם איטי כמו צב ונמלים, אין בהם איסור צידה כלל. לעומת זאת רבנו ירוחם (נתיב י"ב חלק י' דף פ, ב) … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - מלאכת צידה | כתיבת תגובה

ו – מהם מינים שאין רגילים לצודם

כתב במנו"א יז, 1, כל מיני בהמות חיות עופות ודגים מינם ניצוד, ואין צריך שיהיה המין המסוים הזה ניצוד. ומה שאין מינו ניצוד אלו חרקים וכיוצא בזה. ואין נראה, שכן לכאורה אם יש מין עוף שאין רגילים כלל לצוד, מדוע … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - מלאכת צידה | כתיבת תגובה

ז – בעלי חיים שחוזרים בכל ערב לכלובם וביום צריך לטרוח לתופסם

בעלי חיים שחוזרים בכל ערב לכלובם, אבל ביום צריך שתי שחיות לתופשם. לשו"ע שטז, יב, מותר לתופשם ביום, ובתנאי שלא מרדו, היינו שברור שיחזרו בערב לכלובם או לביתו (באו"ה שטז, יב, 'חיה ועוף'). וכ"כ בשו"ת המהרש"ל, י. לעומת זאת לדעת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - מלאכת צידה | כתיבת תגובה

ח – הנחת מלכודת

אסור מדרבנן להניח מלכודת (מ"ב שטז, יח), ולכאורה הנחת מלכודת היא גרמא, וספק את תילכד שם חיה, הרי שזה ספק דרבנן ודינו לקולא. אלא שמבואר בתוס' שבת יז, ב, 'אלא', שהואיל ואם היתה החיה נלכדת בעת הנחת המלכודת היה עובר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - מלאכת צידה | כתיבת תגובה

ט – סגירת דלת שהיתה סגורה בתחילה ונפתחה

למ"א שטז, יא, אם הצבי כבר היה ניצוד, והדלת נפתחה, מותר לחזור לסוגרה, גם במקום שהוא ניצוד מדאורייתא, שאחר שכבר היה ניצוד אין בו עוד צידה. (ונהר שלום הסביר, שכוונתו שמותר לסגור את הדלת לצורך שמירת הבית ולא לשם צידה). … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - מלאכת צידה | כתיבת תגובה