ארכיון הקטגוריה: הלכה ט – חובל

א – חובל משום מה חייב

כתב הרמב"ם ח, ז, שהחובל חייב משום מפרק, והוא שיהיה צריך לדם שיצא מהחבורה. אמנם רוב ככל הפוסקים סוברים שהאיסור משום נטילת נשמה. וכפי שסיכם בבאו"ה שטז, ח, 'והחובל', שכך היא דעת רש"י, רמב"ן, רשב"א, ריטב"א, מאירי, תוספות ועוד. והטעם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - חובל | כתיבת תגובה

ב – מקלקל בחבורה והבערה

שבת קו, א: "תני רבי אבהו קמיה דרבי יוחנן: כל המקלקלים פטורים חוץ מחובל ומבעיר. אמר ליה: פוק תני לברא חובל ומבעיר אינה משנה, ואם תרצה לומר משנה, חובל בצריך לכלבו מבעיר בצריך לאפרו. והאנן תנן כל המקלקלים פטורים? מתניתין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - חובל | כתיבת תגובה

ג – מחלוקת רמב"ם וראב"ד במכה בחמתו

עוד מצינו מחלוקת בין הרמב"ם לראב"ד, לגבי המכה בהמה או אדם בחמתו והוציא מהם דם, ואין לו צורך בדם אלא שיש לו נחת רוח בזה ועל ידי כך חמתו שככה ודעתו נתקררה. הרמב"ם (ח, ח) מחייב, והראב"ד פוטר. ובארו המגיד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - חובל | כתיבת תגובה

ד – המכה את בנו ונגרם שטף דם

אם לא התכוון לכך, ולא היה הכרח שיגרם שטף דם, הרי זה מלאכה שאינו מתכוון, ולא עבר באיסור.

פורסם בקטגוריה הלכה ט - חובל | כתיבת תגובה

ה – הוצאת שן

כתב הרמ"א שכח, ג: "מי שחושש בשיניו ומצטער עליו להוציאו, אומר לגוי להוציאו". לדעת מגן אברהם שכח, ג, יש בעקירת שן איסור תורה הואיל והוא מוציא דם, והוא רוצה בזה, כי הוא בכלל חובל לרפואה. ולכן ההיתר הוא רק לחולה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - חובל | כתיבת תגובה

ו – הוצאת דם מפצע

בשו"ע שכח, מח, מבואר האיסור להוציא דם ממכה, ובמ"ב קמז: "המוצץ דם בפיו מן החבורה חייב, ולכן אסור למצוץ דם שבין השיניים [אחרונים]". ונראה שהמוצץ דם שבין השיניים עובר בדרבנן, כי אין דרכו להוציא כך דם, ושלא כפי שהיה מקובל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - חובל | כתיבת תגובה