ארכיון הקטגוריה: הלכה ד – הלוואה השאלה ומתנה

א – האם מותר להשאיל חפץ ובגד

כתבתי שמותר, אמנם כתב במ"ב שז, מו, בשם האחרונים שההיתר להשאיל הוא בדבר מאכל ולצורך שבת. וצ"ע, כי נראה פשוט שאם צריך כסא לסעודה או כדי לשבת עליו ללמוד וכן בגד לכבוד שבת, מותר בלשון השאלה.

פורסם בקטגוריה הלכה ד - הלוואה השאלה ומתנה | כתיבת תגובה

ב – הנשבע לפרוע עד שבת

כתב שו"ע חו"מ עג, ז, עפ"י הרא"ש, שצריך לפרוע קודם שבת, ואם הגיעה שבת, יתן משכון, וישומו אותו, והוא יהיה בתורת פרעון. ובערוה"ש שו, יט, וחו"מ עג, י, כתב שיעשו כך דווקא כאשר חבירו עבר ותבעו לשלם בשבת, אבל אם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - הלוואה השאלה ומתנה | כתיבת תגובה

ג – האיסור לתת מתנה וההיתר לצורך מצווה

לרוה"פ שסוברים שאסור לתת מתנה בשבת, אסור גם לומר לחבר שהוא מתכוון לתת לו מתנה ביום חול, משום שאסור לדבר על דברים שאסור לעשותם בשבת כמובא בהלכה ט. כ"כ בתהל"ד שו, ט, והובא בשש"כ כט, הערה עח. ועיין להלן כב, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - הלוואה השאלה ומתנה | כתיבת תגובה

ד – מחילת חוב

במשנה הלכות ו, סט, אסר למחול חוב בשבת משום שהמחילה דומה למתנה, אא"כ הוא עני שאז יש בזה מצווה. אולם בתורה לשמה עג, ובאז נדברו יב, כא, התירו, משום שבמחילת חוב האדם מסלק את עצמו מהדבר ולא מקנה כלום, והרי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - הלוואה השאלה ומתנה | כתיבת תגובה

ה – הפקר בשבת ויום טוב

לרמב"ן בריש פסחים, ריטב"א שבת קכ, א; פרי חדש סי' תלד; מור וקציעה סי' רמו, אסור לאדם להפקיר רכושו בשבת, שהוא כמקח וממכר. ולמאירי מותר להפקיר בשבת, וכ"כ ברכ"י שלט, ח, בשם מגילת ספר. ומ"מ לצורך מצווה, כגון בערב פסח … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - הלוואה השאלה ומתנה | כתיבת תגובה

ו – מתנה בשבת לחתן

כתבתי שיקנה את המתנה בערב שבת לחתן. ונחלקו הראשונים אם אפשר שבנו או בתו הגדולים הסמוכים על שולחנו יזכו ממנו בעירוב עבור בני העיר (שו"ע שסו, י). ולכן צריך לזכות את המתנה על ידי אדם אחר. ועוד אפשרות הביא בארח"ש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - הלוואה השאלה ומתנה | כתיבת תגובה

ז – הטלת גורל

הכל מסכימים שאסור להטיל גורל בין אנשים שותפים על מנת לחלק ביניהם את האוכל. ואם אינם בני בית, גם אם אין הפרש בין שווי המנות, כיוון שהן שונות, כגון שאחת מהצוואר והאחת מהירך (מאירי), כיוון שהם מקפידים זה על זה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - הלוואה השאלה ומתנה | כתיבת תגובה