ארכיון הקטגוריה: הלכה יד – שכר שבת

א – שכר שבת עבור מצווה

כתב מרדכי (כתובות פ"ה קפט) בשם רבנו ברוך, והטור תקפה, ה, בשם רבנו יחיאל, שאסור ליטול שכר שבת אפילו לצורך מצווה, שלא נחלל שבת כדי לקיים את המצוות. לעומת זאת, כתב מרדכי (שם) בשם רבנו שמואל, מהר"ם מרוטנבורג תתסז, ושו"ת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יד - שכר שבת | כתיבת תגובה

ב – ההיתר המרווח בשכר שבת – הבלעת חול

ההיתר המרווח בשכר שבת הוא מה שכתב ח"א ס, ח, שאם התשלום הוא גם עבור זמן בחול, הרי ששכר השבת מובלע בחול. וכן היתר הנו"ב תנינא או"ח כו, שהתיר לשלם עבור טבילה, כי התשלום מובלע בתשלום שצריך לשלם עבור העצים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יד - שכר שבת | כתיבת תגובה

ג – היתרי מהרש"ג ומחנה חיים

במהרש"ג א, סה, התיר לתת מכונה לגוי לשבת, ולקבל עליה תשלום בקבלנות, היינו שעל כל פעולה שיעשו בה, יקבל היהודי סכום מסוים. והיסוד לכך, שכשם שאסור לשכור גוי לשבת אבל מותר לתת לו עבודה בקבלנות, כך אסור להשכיר מכונה וכיוצא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יד - שכר שבת | כתיבת תגובה

ד – האם מותר לקבל שכר על פעולה למען מצווה שתיעשה ביום חול

הט"ז תקפה, ז, הקשה על המקילים מברייתא המובאת בגמ' בבא מציעא נח, א, השוכר את הפועל לשמור את הפרה, לשמור את התינוק, לשמור את הזרעים, אין נותנים לו שכר שבת. ובאר רש"י, שמדובר על אדם ששומר לצורך המקדש – שומר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יד - שכר שבת | כתיבת תגובה

ה – טוב שרופא יבליע את שכרו

כתב בהר צבי או"ח רצ, שדין רופא כדין חזן, שגם לסוברים שמותר לקבל שכר, אינו רואה ממנו סימן ברכה. ולכן נכון שיבליענו בתשלום אחר.

פורסם בקטגוריה הלכה יד - שכר שבת | כתיבת תגובה