ארכיון הקטגוריה: פרק כג – מוקצה

א – האם יסוד מוקצה דאורייתא

פסחים מז, ב: "המבשל גיד הנשה בחלב ביום טוב ואוכלו, לוקה חמש… (והשיב שם רבה לאביי): אפיק הבערה ועייל עצי מוקצה. – ומוקצה דאורייתא הוא? – אמר ליה: אין, דכתיב (שמות טז): והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו, ואזהרתה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - יסוד האיסור | כתיבת תגובה

ב – איסור מוקצה בכלים במהלך הדורות

משנה שבת קכג, ב, על איסור מוקצה בכלים: "רבי יוסי אומר: כל הכלים ניטלין, חוץ מן המסר הגדול ויתד של מחרישה" (שהם מוקצה מחמת חסרון כיס). ירושלמי שבת פרק יז הלכה א: "רבי אבהו בשם רבי אלעזר: בראשונה היו כל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - יסוד האיסור | כתיבת תגובה

ג – מוקצה מחמת גופו לפחות מימי דוד

אמנם למדנו במסכת שבת ל, ב, שעוד בימי דוד המלך היה איסור מוקצה. שמסופר שם על פטירתו של דוד המלך בשבת – "שלח שלמה לבי מדרשא: אבא מת ומוטל בחמה, וכלבים של בית אבא רעבים, מה אעשה? שלחו ליה: חתוך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - יסוד האיסור | כתיבת תגובה

ד – דברי הרמב"ם בטעמי איסור מוקצה

דברי הרמב"ם כד, יב-יג, מפורסמים, והם הבסיס לביאור טעם איסור מוקצה. וז"ל: "אסרו חכמים לטלטל מקצת דברים בשבת כדרך שהוא עושה בחול, ומפני מה נגעו באיסור זה, אמרו: ומה אם הזהירו נביאים וצוו שלא יהיה הילוכך בשבת כהילוכך בחול, ולא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - יסוד האיסור | כתיבת תגובה

ה – השגת הראב"ד – איסור טלטול משום מלאכת הוצאה

"א"א: עוד אמרו (שבת קכד, ב) אטו טלטול לאו צורך הוצאה הוא, ועוד אמרו (שבת קכג) בימי נחמיה בן חכליה נשנית משנה זו שאמרו שלשה כלים קטנים נטלים על השלחן, נמצא כי מפני חיוב הוצאה אסרו בטלטול מה שאסרו שהוא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - יסוד האיסור | כתיבת תגובה

ו – טעם איסור מוקצה

נמצא שישנם שני סוגי טעמים, האחד כדי שישבות וינוח, וטעם זה שורשו במצוות התורה לשבות, כפי שלמדנו לעיל כב, א, עפ"י דברי המכילתא, הרמב"ן והרמב"ם. והשני כסייג, כמו שאר איסורי חכמים.

פורסם בקטגוריה הלכה א - יסוד האיסור | כתיבת תגובה

ז – ספק במציאות אם דבר מסוים הוא מוקצה

מבואר בגמרא ביצה כד, ב, שספק מוכן אסור, שאם מצא עופות או דגים במצודה, וספק אם ניצודו בערב יום טוב או ביום טוב, שהם מוקצה. וכן כתב הרמב"ם (יו"ט ב, ו) ומגיד משנה. וכן נפסק בשו"ע שכה, ה, שגוי שליקט … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - יסוד האיסור | כתיבת תגובה

ח – ספק בדין מוקצה – לקולא

אם יש ספק האם לפי הדין דבר מסוים הוא מוקצה, יש להקל כדין ספיקא דרבנן. וכן למדנו מסוגיה בביצה כו, ב, שהגמרא הביאה שתי לשונות האם יש מוקצה לחצי שבת, וכתבו הרא"ש (ג, ז) והרשב"א (חידושים כו, ב, 'אי דלא') … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - יסוד האיסור | כתיבת תגובה

ט – האם כלי שמלאכתו לאיסור אסור מחמת מוקצה

בפשטות גם כלי שמלאכתו לאיסור הוא בכלל איסורי מוקצה, וגם בשו"ע כלל אותו בדיני מוקצה. אמנם הגר"א יו"ד רסו, ג, כתב שאיסורו הוא מחשש שמא יעשה בו מלאכה, והוא מפני הגזירה שגזרו בימי נחמיה, כמבואר בשבת קכג, ב. ועיין בהלש"ב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - יסוד האיסור | כתיבת תגובה

א – ביאור מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון

כלל מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, שלדעת רבי יהודה כל מה שאינו מוכן לשבת – מוקצה הוא, ולדעת רבי שמעון, גם אם לא הוכן, כל שאפשר שירצה להשתמש בו, אינו מוקצה, ורק מה שהוא מוקצה ממש מדעתו, הוא מוקצה. לכן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - כללי מוקצה | כתיבת תגובה