ארכיון הקטגוריה: הלכה ז – כלים שמלאכתם לאיסור

א – כלים שמלאכתם לאיסור שאין להם שום שימוש היתר

עיין בהלכה שהסברתי שמותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו ומקומו, מפני שאינו מוקצה גמור, כי יש לו גם שימושי היתר. ולפי זה, אם אין לו שימושי היתר, לכאורה אסור לטלטלו לצורך גופו ומקומו. ובארח"ש יט, הערה כא, ובמאמר א' … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - כלים שמלאכתם לאיסור | כתיבת תגובה

ב – ספק צורך גופו

משבת קכד, ב, למדנו שמותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור גם בשביל צורך שאינו בטוח, כמו לצורך אורחים שיש אפשרות סבירה שעתידים להגיע. וכן מותר לטלטל את הכלי ממקום שעלול להינזק כאשר יש אפשרות סבירה שיצטרכו אותו לצורך גופו באותה שבת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - כלים שמלאכתם לאיסור | כתיבת תגובה

ג – לטלטלו לצורך גופו כשאפשר לעשות זאת בכלי שמלאכתו להיתר

    לדעת תוספת שבת (תחילת סי' שח), מותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו ומקומו אפילו אם יש לידו כלי שמלאכתו להיתר שיכול להשתמש בו, ואמנם אם היה אפשר לעשות זאת ביד, אסור היה להשתמש בכלי, אבל כיוון שממילא נצרך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - כלים שמלאכתם לאיסור | כתיבת תגובה

ד – ליצור מצב שיצטרך אותו לגופו כשהמטרה הראשונה להצילו

היה הפטיש מונח במקום שעלול להיגנב, אם אין לו מפצח אגוזים, רשאי להחליט לאכול אגוזים, וכך יהיה מותר לו לקחת את הפטיש לפצח אגוזים, ואח"כ כבר יוכל להניחו במקום שמור (עיין מ"א שח, ח).

פורסם בקטגוריה הלכה ז - כלים שמלאכתם לאיסור | כתיבת תגובה

ה – לצורך גופו של חבירו וצורך תינוק

מותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצורך שימוש של חברו, אבל אין לטלטל אותו לצורך שימוש היתר של נכרי (מ"ב שח, לד, ארח"ש יט, טז). וכן מותר לטלטל אותו לצורך בהמה (תהל"ד שה, ז). כתב בארח"ש יט, יב, שמותר לטלטל כלי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - כלים שמלאכתם לאיסור | כתיבת תגובה

ו – האם לתת מתנה נחשב צורך גופו

מובא בתוספות (שבת ס, א, 'לא') וברשב"א (ביצה טו, א, 'מותר לטלטלו'), שלשמח חבר במתנה הרי זה כשימוש לצורך גופו, ולכן מותר לשלוח בשבת כלי שמלאכתו לאיסור כמתנה. וכ"כ הארח"ש יט, יג. מדברים אלו למד רע"א (סי' שו, דפוס יוהנסבורג) … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - כלים שמלאכתם לאיסור | כתיבת תגובה

ז – מדיני צורך מקומו

שש"כ כ, י, דווקא שצריך למקום שעליו הכלי, אבל כאשר אינו רוצה להשתמש במקום עצמו, אלא שהוא מפריע, כי אינו מכובד שיהיה פטיש על השולחן, אין זה צורך מקומו. ובהערה כה, כתב בשם חכם אחד, שאם בגלל הבושה לא יכניס … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - כלים שמלאכתם לאיסור | כתיבת תגובה

ח – כשמותר לטלטלו אפשר לכתחילה לעשות זאת ביד ולא מהצד

כאשר צריכים לפנות כלי שמלאכתו לאיסור לצורך מקומו, גם כשאפשר לעשות זאת בהטיית השולחן, מותר לקחתו ביד. ואף שבמ"ב שח, נז, כתב בשם א"ר שכאשר אפשר עדיף שלא לטלטל את המוקצה (הדפוס שעליו עושים את הנעל). שם הכוונה שלא יזיז … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - כלים שמלאכתם לאיסור | כתיבת תגובה

ט – האם מותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור אגב מאכל

כתב בשו"ע שח, ה, שיש מתירים לטלטל אותו על ידי כיכר ותינוק גם מחמה לצל (רא"ש וראב"ן). אבל כתב במ"ב כו, שהרבה ראשונים מחמירים בזה (השלמה, מאור, רשב"א כל בו). וכן החמירו האחרונים (ט"ז, גר"א, דרך החיים). אבל בהפסד מרובה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - כלים שמלאכתם לאיסור | כתיבת תגובה

י – מכונת כביסה

היא כלי שמלאכתו לאיסור, ואם אין אדם רגיל להניח בה בגדים מלוכלכים עד שעת הכביסה, אסור לפתוח את הדלת שלה כדי להניח בה בגדים מלוכלכים. וגם אסור לסגור את הדלת שלה, אלא אם כן היא מפריעה למעבר או שיוצא ממנה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - כלים שמלאכתם לאיסור | כתיבת תגובה