ארכיון הקטגוריה: הלכה יב – היתר סילוק דברים מטונפים – גרף של רעי

א – גרף של רעי לטלטלו בלא שינוי

בתהלה לדוד שח, מ, כתב שגם כאשר אפשר להוציא אותו בטלטול מהצד לא הטריחוהו בכך, אלא מותר לאוחזו ביד. וכפי שלמדנו בביצה לו, ב, שמותר להוציא את העכבר על ידי תפישתו בזנבו. והובא להלכה בשש"כ כב, הערה קכו. וכתב בשם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - היתר סילוק דברים מטונפים - גרף של רעי | כתיבת תגובה

ב – טלטול מוקצה כדי לכסות דבר מיאוס

ספק אם מותר לטלטל מוקצה כדי לכסות בו דבר מאוס. כ"כ בהר צבי או"ח סו"ס קצו, שש"כ כב, הערה קכד. ובשבות יעקב ב, מה, משמע שמותר. ובספר חוט שני (הובא בארח"ש יט, הערה תצב) התיר לטלטל מוקצה לצורך הסרת דבר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - היתר סילוק דברים מטונפים - גרף של רעי | כתיבת תגובה

ג – אין עושים גרף של רעי לכתחילה

אין עושים גרף של רעי לכתחילה, ואם עבר ועשה, מותר להוציאו. וכן אסור להיכנס למקום שיש שם דבר טינוף, כדי שאח"כ אפשר יהיה להוציאו בטענה שהוא גרף של רעי. אבל במקום הפסד, מותר לעשות זאת (ביצה כא, ב; לו, ב; … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - היתר סילוק דברים מטונפים - גרף של רעי | כתיבת תגובה

ד – פח אשפה

פח אשפה והמכסה שלו מוקצה, משום שהוא כלי שמלאכתו לאיסור, לאחסון מוקצה. אלא שלצורך גופו מותר לטלטלו. לכן מותר לפתוח את המכסה כדי להכניס זבל. ואם רוקנו את הפח לפח הזבל ברחוב, מותר להחזירו כאשר יש צורך לאחסן בו עוד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - היתר סילוק דברים מטונפים - גרף של רעי | כתיבת תגובה

ה – האם מותר לטלטל גרעינים שבפיו שאינם ראויים למאכל בהמה

לפי גמרא שבת קמג, א, שו"ע שח, ל, מ"ב קכד, אדם חשוב לא יטלטלם בידו אלא יזרקם בלשונו או יטלטלם אגב פת דרך שינוי. וכתבו בשועה"ר שח, סז, וערוה"ש נא, שכך צריכים הכל לנהוג.  אבל מנהג העולם להקל. וכך משמע … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - היתר סילוק דברים מטונפים - גרף של רעי | כתיבת תגובה

ו – שאריות אוכל שדרך לזורקן

הסתפק בארח"ש יט, קמט, אם שאריות אוכל שראויות למאכל אדם אך הדרך לזורקן, האם נעשו מוקצה כשהורידו אותן מהשולחן. ונראה שהואיל ובכל אופן הן ראויות לכלבים, אין הן מוקצה. אמנם כשנזרקו לפח עד שאנשים נגעלים מלהוציאן, יש להחשיבן כמוקצה, וכסברת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - היתר סילוק דברים מטונפים - גרף של רעי | כתיבת תגובה

ז – שאריות שראויות לכלבים במקום שאין כלבים

עיין בארח"ש (יט, הערות קנז, קפח), שלדעת ריש"א, במקום שאין רגילים לגדל כלבים כלל, אין להחשיב את האוכל הראוי לכלבים שאינו מוקצה. ולדעת שבט הלוי ג, כב, וחוט שני סא, הערה כ, גם אם רק בפרברים יש כלבים, כמו בבני … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - היתר סילוק דברים מטונפים - גרף של רעי | כתיבת תגובה