ארכיון הקטגוריה: הלכה יד – ההיתר לטלטל מוקצה מהצד ובגופו

א – החילוק שבין טלטול מהצד לטלטול בגופו

שבת מג, ב: "איתמר, מת המוטל בחמה, רב יהודה אמר שמואל: הופכו ממטה למטה. רב חנינא בר שלמיא משמיה דרב אמר: מניח עליו ככר או תינוק ומטלטלו. היכא דאיכא ככר או תינוק – כולי עלמא לא פליגי דשרי, כי פליגי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יד - ההיתר לטלטל מוקצה מהצד ובגופו | כתיבת תגובה

ב – טלטול מוקצה בגופו שכך דרך טלטולו

כתב בשש"כ כב, הערה פז, עפ"י שו"ע שח, טו, מ"ב סב, שההיתר לטלטל מוקצה בגופו לצורך המוקצה, הוא בתנאי שאין רגילים לטלטל אותו על ידי גופו, אבל אם כך רגילים תמיד לטלטל אותו, אסור, כי אין בזה שינוי. ועיין לעיל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יד - ההיתר לטלטל מוקצה מהצד ובגופו | כתיבת תגובה

ג – טלטול בגופו לצורך המוקצה – דעת החולקים

טלטול בגופו (שנקרא גם כלאחר יד – שש"כ כב, לו) מותר אף לצורך המוקצה, כגון שהיה רוצה לשבת על קש שאינו מסודר כראוי, מותר לו בעזרת גופו ליישרו כדי שיהיה נוח לו לשבת. ואם היה כסף גלוי על הרצפה ואינו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יד - ההיתר לטלטל מוקצה מהצד ובגופו | כתיבת תגובה

ד – טלטול מקצת מהמוקצה

טלטול מקצת מהמוקצה דינו כטלטול מן הצד שמותר כאשר הוא נעשה לצורך דבר המותר, ואסור כאשר נעשה לצורך דבר האסור (שביתת השבת מלאכת קוצר, באר רחובות לז, 'עוד יש'; שו"ת אול"צ ח"ב כו, ד; שש"כ כז, הערה נו; כח, כו, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יד - ההיתר לטלטל מוקצה מהצד ובגופו | כתיבת תגובה

ה – האם טלטול על ידי מקל ומטאטא נחשב מהצד (הערה 14)

נחלקו הפוסקים אם טאטוא במטאטא נחשב כטלטול מהצד, שלדעת מרדכי, רא"ש, מאירי, שועה"ר שח, ס; ח"א סז, נשמ"א ו; חזו"א מז, יד, הואיל וכך רגילים לטלטל את העפר ממקומו, הרי זה טלטול כדרכו והמטאטא נחשב כהמשך לידו. ולדעת רמב"ן, ר"ן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יד - ההיתר לטלטל מוקצה מהצד ובגופו | כתיבת תגובה

ו – מדוע מותר לטאטא בית למרות שהעפר מוקצה (הערה 14)

קשה לכאורה איך מותר לטאטא את הבית המרוצף, כפי שלמדנו לעיל טו, ב, והלא העפר שמטאטאים הוא מוקצה. וכן למדנו שאסור לכבד את הבית, וכתב במ"ב שלז, ו, ושעה"צ ג', עפ"י הראשונים, שני טעמים: א' שהוא מזיז עפר שהוא מוקצה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יד - ההיתר לטלטל מוקצה מהצד ובגופו | כתיבת תגובה

ז – נגיעה במוקצה ביד – בלי שיזוז, ביצה

נגיעה בלי להזיז את המוקצה – מותרת. כמבואר במשנה (שבת קנא, א): "עושין כל צרכי המת: סכין ומדיחין אותו, ובלבד שלא יזיז בו אבר". וברמ"א שח, ג: "אבל בנגיעה בעלמא שאינו מנדנדו – שרי. ולכן מותר ליגע במנורה שבבית הכנסת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יד - ההיתר לטלטל מוקצה מהצד ובגופו | כתיבת תגובה

ח – ישיבה על מוקצה תוך הזזתו

מותר לשבת על עצים שהם מוקצה אפילו אם כדרך אגב יזוזו קצת (מ"א). וכ"כ במ"ב שח, פב, אלא שהוסיף מהמאירי, שבמקום שאין בזה צורך ראוי לפרוש מזה. וכתב בילקוט יוסף ח"ב עמ' שכב, שמותר להישען על מכונית, כאשר לא יפעיל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יד - ההיתר לטלטל מוקצה מהצד ובגופו | כתיבת תגובה