ארכיון הקטגוריה: פרק כד – דיני קטן

א – מאימתי מתחילים ללמד את הבן תורה ושאר מצוות

גיל חינוך למצוות מבואר בסוכה מב, א: "יודע לדבר – אביו לומדו תורה וקריאת שמע. תורה מאי היא? – אמר רב המנונא: תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב. קריאת שמע מאי היא? פסוק ראשון…"[1]. יסוד מצוות החינוך היא המצווה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - מצוות חינוך | כתיבת תגובה

ב – כאשר השבת יוצאת מאוחר מאוד

כאשר השבת יוצאת מאוחר, כמו באירופה, וקשה להשאיר את הקטנים שהגיעו לחינוך ערים עד הבדלה. יעשו הבדלה ביום ראשון בלא בשמים ונר, כדין גדולים (חינוך הבנים למצוות כד). ובדין קידוש והבדלה אין הבדל בין בנים לבנות.

פורסם בקטגוריה הלכה א - מצוות חינוך | כתיבת תגובה

א – גיל חינוך להפריש מאיסורים

כפי שכתבתי החינוך למצוות תואם את החינוך ללימוד תורה ונובע ממנו, וכשם שמתחילים מגיל תחילת הדיבור ללמד פסוקים, כך כשמתחילים להבין מה מותר ומה אסור, מלמדים אותם לפרוש מאיסורים. וכ"כ באיסור והיתר (כלל מח דין ח), שמצוות חינוך בלא תעשה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - החינוך למצוות לא תעשה | כתיבת תגובה

ג – באלו אופנים לא גזרו על מצוות חינוך

בשני אופנים אין צורך להפריש את הקטן מאיסור חכמים אפילו אם הגיע לחינוך. א) כשהוא עושה זאת לצורך עצמו, כרחיצה וסיכה ביום הכיפורים (יומא עח, ב, ור"ן שם, גר"א שמג, ג, מ"ב ג). (ובארח"ש כתב שיהיה בזה צורך לגידולו, ובשש"כ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - החינוך למצוות לא תעשה | כתיבת תגובה

ד – איסור ספייה – הכשלת קטנים באיסור

ביבמות קיד, א, מביאה הגמרא שלוש ברייתות המלמדות שיש איסור לגדולים להאכיל קטנים שרצים, ולהאכיל דם, ולטמא כהן קטן. ולמדו הראשונים משלושת האיסורים הללו לכל שאר האיסורים (רמב"ן ויקרא כא, א; רשב"א שבת קנג, ב; רמב"ם מאכ"א יז, כז; ריטב"א … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - החינוך למצוות לא תעשה | כתיבת תגובה

ה – איזו פעולה מוגדרת כספייה

במשנה ובגמ' שבת צ, ב, מבואר שלדעת ת"ק אסור לתת לקטן חגב חי טמא שישחק בו, שמא ימות ויאכל אותו, ויעבור הגדול על איסור ספייה. וכתבו  רש"י 'דלמא', והגהות אשרי (סוף פ"ט), שפעולה זו נחשבת האכלה בידיים שלכל הדעות אסורה. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - החינוך למצוות לא תעשה | כתיבת תגובה

ו – לתת אוכל לפני קטן ולהעמידו ליד מתג אינו ספייה

מותר לתת לפני הקטן מאכל שהקטן ייקח אותו אח"כ מעצמו. כ"כ במפורש במ"ב תרמ, ה, ובשעה"צ, ח, שאסור להאכיל קטן בידיים מחוץ לסוכה, דהיינו: ליתן לתוך פיו או לצוות לו לאכול (וכן לתת בידו כפי שלמדנו בשבת צ, ב), אבל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - החינוך למצוות לא תעשה | כתיבת תגובה

ז – האיסור שיעשה הקטן מלאכה בשבת עבור הוריו או עבור גדולים

מצווה מיוחדת ישנה לגבי שבת: "וְיוֹם הַשְּׁבִיעִי שַׁבָּת לַה' אֱלוֹהֶיךָ לֹא תַעֲשֶׂה כָל מְלָאכָה אַתָּה וּבִנְךָ וּבִתֶּךָ…" (שמות כ, ט). וכן אמרו במשנה שבת קכא, א: "קטן שבא לכבות, אין שומעים לו, מפני ששביתתו עליהם". ובגמרא: "אמר ר' יוחנן: בקטן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - החינוך למצוות לא תעשה | כתיבת תגובה

ח – הגדרת קטן העושה על דעת אביו

רש"י שבת קכא, א: "בקטן שידע להבחין שכבוי זה נוח לאביו ועושה בשבילו", משמע אפילו לא רמז לו על כך דבר. וביבמות קיד, א, כתב רש"י בד"ה 'בעושה': "שהתינוק צופה באביו ורואה שנוח לו בכך ואביו עומד עליו", ומשמע שהאיסור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - החינוך למצוות לא תעשה | כתיבת תגובה

ט – יסוד האיסור

כפי שלמדנו בשבת יש איסור מיוחד לגדולים לעשות מלאכה על ידי הקטנים, שנאמר (שמות כ, י): "לֹא תַעֲשֶׂה כָל מְלָאכָה אַתָּה וּבִנְךָ וּבִתֶּךָ…". ודרשו חז"ל במכילתא (פרשה ז): "ובנך ובתך – אלו הקטנים או אלו הגדולים? אמרת והלא גדולים כבר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - החינוך למצוות לא תעשה | כתיבת תגובה