ארכיון הקטגוריה: הלכה ג – על מי חובת החינוך והמחאה

א – החובה לחנך למצוות את הבנים והבנות

נאמר (דברים יא, יט): "ולמדתם אתם את בניכם", מכאן שהאב חייב ללמד את בנו תורה, וכפי שכתבתי בהלכה א', כהמשך לזה מצווה מדברי חכמים שהאב יחנך את בניו למצוות, שהמגמה הראשונה של לימוד התורה לשמור ולעשות. וכשם שהאב חייב בחינוך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - על מי חובת החינוך והמחאה | כתיבת תגובה

ב – האם האמא חייבת בחינוך ילדיה למצוות

לדעת תרוה"ד צד, חינוך הבן מוטל על האם כמו על האב. וכ"כ באורח מישור (נזיר כט, א); תוספת שבת שמג, א; ומהר"י עייאש בשו"ת בית יהודה (כב). וכתבו להוכיח את דעתם ממעשה של הלני המלכה שישבה היא ושבעת בניה בסוכה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - על מי חובת החינוך והמחאה | כתיבת תגובה

ג – חינוך הבנות למצוות

ומכל מקום הכל מודים שחייבים לחנך את הבנות למצוות, וכיוון שמצווה זו אינה מסתעפת באופן ישיר ממצוות תלמוד תורה, אפשר לומר שבמצווה זו חייבת האם כמו האב לכל הדעות. אלא שבחלוקת התפקידים בבית, בדרך כלל האב יותר מקפיד והאם יותר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - על מי חובת החינוך והמחאה | כתיבת תגובה

ד – כאשר אין לקטן אב

נחלקו בזה הפוסקים. למהר"ם בתשובה ר, גם כאשר אין אב, האם אינה חייבת בחינוך הבנים למצוות. ומנגד כתבו המאירי נזיר כח, א, 'כשם'; א"ר תרמ, ד, ופתח הדביר שם, שאם אין אב האם חייבת לחנך את הילד למצוות, "משום דאנן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - על מי חובת החינוך והמחאה | כתיבת תגובה

ה – מוחים ביד הורים שמתרשלים מלחנך את ילדם

כתב הרמב"ם (שבת כד, יא), שאם האב אינו מוחה בבנו שעובר באיסור דרבנן, אין בית הדין מוחה ביד הבן. והקשו עליו המגיד משנה, הטור ועוד, הרי משמע מיבמות קיג, ב, שאפילו אם עובר באיסור תורה אין מוחים בידו? ובארו הרב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - על מי חובת החינוך והמחאה | כתיבת תגובה

ו – האם גדול שאינו אביו מחויב למנוע קטן מאיסור – דעת הראשונים

ביבמות קיג, ב – קיד, א, מסופר על רב יצחק בר ביסנא שאבדו לו מפתחות בית המדרש ברשות הרבים. הציע לו ר' פדת להביא ילדים וילדות קטנים שישחקו שם, שאם ימצאו את המפתחות יביאום אליו מעצמם. ומסיקה הגמרא שדעת ר' … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - על מי חובת החינוך והמחאה | כתיבת תגובה

ז – הלכה למעשה

כפי שלמדנו הדבר שנוי במחלוקת, לשיטת הרמב"ם ורוב הראשונים, אנשים אחרים אינם חייבים להפריש את הקטן מעבירות, וכן פסק שו"ע שמג, א: "קטן אוכל נבלות אין בית דין מצווים להפרישו. אבל אביו מצווה לגעור בו ולהפרישו". והרמ"א הזכיר את דעת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - על מי חובת החינוך והמחאה | כתיבת תגובה

ח – שוטה

כתב המגיד משנה (מגילה א, א), שאין חובת חינוך בשוטה וחרש שאינו שומע ואינו מדבר, והובא בכה"ח שמג, ח. והטעם, שהואיל ולא יגיעו לכלל חיוב במצוות, אין צורך לחנכם לכך.

פורסם בקטגוריה הלכה ג - על מי חובת החינוך והמחאה | כתיבת תגובה