ארכיון הקטגוריה: הלכה ה – היתרים לשעת הדחק

א – האם מותר לומר לקטן לעבור על איסור דרבנן לצורך הקטן

כתב הרשב"א (בחידושיו ליבמות קיד, א), שדווקא באיסור תורה אסור להאכיל איסור לקטן, אבל באיסור דרבנן מקילים. וכן מותר לומר לקטן לעשות בשבת דבר שאסור מדברי סופרים בלבד. מפני שבאיסורי דרבנן לא נאמר איסור ספייה לקטן, והיתר זה הוא דווקא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ההיתרים להיעזר בקטן, הלכה ה - היתרים לשעת הדחק | כתיבת תגובה

ב – סומכים על הרשב"א בשעת הדחק לצורך הקטן עצמו

כתב בשו"ת הריב"ש שצד, שכדאי הוא הרשב"א לסמוך עליו בשעת הדחק, וכ"כ הראנ"ח קיב, ושו"ת רע"א (מה"ק סי' טו). ועפי"ז התיר רע"א לומר לקטן לטלטל סידור לביהכנ"ס במקום שאין עירוב (בכרמלית) לצורך הקטן, ואח"כ יוכל הגדול להצטרף לקרוא עמו. והביאו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ההיתרים להיעזר בקטן, הלכה ה - היתרים לשעת הדחק | כתיבת תגובה

ג – הגדרת 'עבור עצמו'

כתב ארח"ש (ח"ב כד, ב), במקרה שמלאכת הקטן נעשית לצורך כל בני הבית, אף שגם הקטן נהנה ממנה, אין היא נחשבת כמלאכה שעושה הקטן לצורך עצמו אלא הרי זו כמלאכה שנעשית לצורך אחרים, שגם לרשב"א אסור לומר לקטן לעשותה באיסור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ההיתרים להיעזר בקטן, הלכה ה - היתרים לשעת הדחק | כתיבת תגובה

ד – איסור דרבנן לצורך מצווה למען גדול כדרך ארעי – שבות דשבות

כתב המרדכי (פ"ק שבת), שמותר להביא מפתח של בית כנסת על ידי תינוק כמו שמותר על ידי גוי. והביאו הט"ז שמו, ו, להלכה. ובחת"ס (ליקוטים יג) חלק עליו. וגם הפמ"ג באר שהט"ז דיבר רק כאשר הוא צורך הקטן, כפי ההיתר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ההיתרים להיעזר בקטן, הלכה ה - היתרים לשעת הדחק | כתיבת תגובה

ה – מותר לבקש בשעת הדחק מקטן שאינו בר הבנה לעשות איסור דרבנן למען גדול

כתב בשו"ת פרי יצחק יב (לר' יצחק בלאזר), שמותר בשעת הצורך לומר לקטן שאינו בר הבנה לעבור על איסור דרבנן אפילו לצורך הגדול, משום שכל מה שאסר הרשב"א לצורך הגדול הוא מחשש שיגרר לעשות את האיסור כשיגדיל, אבל אם הקטן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ההיתרים להיעזר בקטן, הלכה ה - היתרים לשעת הדחק | כתיבת תגובה

ו – איסור דרבנן השנוי במחלוקת

כתב בערך השולחן שמג, ג, שבאיסור דרבנן השנוי במחלוקת, גם כאשר נפסק למעשה לאיסור, מותר בשעת הצורך לומר לקטן לעשות את האיסור לצורך הקטן עצמו, משום ספק ספיקא. א) שמא הלכה כמתירים אפילו לגדול, ב) ושמא הלכה כרשב"א ור"ן שמתירים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ההיתרים להיעזר בקטן, הלכה ה - היתרים לשעת הדחק | כתיבת תגובה

ז – מקרר ששכחו לנתק ממנו את המנורה בערב שבת

דין זה מבואר לעיל יז, ט, בהרחבות. ושתי עצות להיעזר בקטן נאמרו. האחת: שיוציא את התקע מהשקע בעת שהמקרר אינו עובד (שו"ת הר צבי ח"א בהרר"י בשד"ה סו"ס קנא; שש"כ י, יד). אמנם למעשה כתבתי שם בהערה שמותר לגדול לנתק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ההיתרים להיעזר בקטן, הלכה ה - היתרים לשעת הדחק | כתיבת תגובה

ח – האם יש יתרון שגדול שאינו אביו יאמר לקטן לעשות מלאכה

כאשר לדעת המקילים מותר לבקש מקטן לעשות איסור דרבנן, מותר בשעת הדחק גם לאב לומר זאת לבנו. אמנם יש יתרון גדול בכך שאדם אחר יאמר לילד לעשות את הדבר, והילד לא יהיה בנו של הנצרך למלאכה. מפני שיש להורים מצווה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ההיתרים להיעזר בקטן, הלכה ה - היתרים לשעת הדחק | כתיבת תגובה