ארכיון הקטגוריה: הלכה ז – משחקים מותרים ואסורים בשבת

א – האם צעצועים מוקצים למנהג ספרדים

בית יוסף או"ח שח, מה: "כתב באגור (סי' תקכא) בשם שבלי הלקט (סי' קכא), שאסור לשחוק בשבת ויום טוב בכדורים, שאינם ראויים לצור על פי צלוחית דממאסי שמטנפי על ידי טיט ועפר. וכן כדור של עץ אסור לטלטלו ולצחוק בו. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - משחקים מותרים ואסורים בשבת | כתיבת תגובה

ב – לתת צעצוע שאסור במשחק לתינוק שבוכה

אם השימוש בצעצוע אסור מדברי חכמים, והתינוק בוכה ואי אפשר להרגיעו אלא בצעצוע זה דווקא, מותר לתת לו את הצעצוע הזה, שכן התירו שבות לחולה, וכן הוא בתינוק כשהוא נצרך לכך הרבה (עפ"י הרשב"א, וכ"כ ארח"ש כד, טו).

פורסם בקטגוריה הלכה ז - משחקים מותרים ואסורים בשבת | כתיבת תגובה

ג – פלסטלינה – ממרח וכותב

יש שכתבו שהאיסור לשחק בפלסטלינה משום ממרח, כמבואר בשו"ע שיד, יא: "אסור ליתן שעוה או שמן עב בנקב החבית מפני שהוא ממרח". וכ"כ שש"כ טז, יג, הערה לט, שכל שהוא מחליק את פניה הוא ממרח. וכ"כ בשבט הלוי ט, עח. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - משחקים מותרים ואסורים בשבת | כתיבת תגובה