ארכיון הקטגוריה: הלכה ד – לצורך מצווה וצורך גדול

א – דוגמאות להיתרים של שבות דשבות לצורך מצווה

כתב במ"ב תרלז, א, בשם באר יצחק, שמותר לומר לגוי להחזיר את הסכך שנפל בסוכות, כי הנחת הסכך אסורה ביו"ט מדברי חכמים. ודבריו מבוססים  על התוס' שבת צה, א, 'והרודה', שבניין ביו"ט מותר מהתורה, מתוך שהותר לגבן לצורך עשיית גבינה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - לצורך מצווה וצורך גדול | כתיבת תגובה

ב – לצורך הידור

כתב במלכים אמניך ו, ח, 4, שמותר למי שנצרך לנסוע עם אשתו היולדת בשבת לבית חולים לבקש מגוי שיקח עבורו את הטלית, כדי שיוכל להתפלל עם טלית. וביסס דבריו על מ"ב תקפו, פו, שהתיר לבקש מגוי להביא שופר של איל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - לצורך מצווה וצורך גדול | כתיבת תגובה

ג – לצורך מצווה שתתקיים בחול

מותר לומר לגוי לעשות 'שבות דשבות' גם לצורך מצווה שתתקיים מחר, כמבואר במ"ב תרנה, ג, שעה"צ ד, עפ"י מ"א, דה"ח ובית מאיר. אמנם בנו"ב תנינא או"ח מד, אסר לומר לגוי לתקן עירוב ביו"ט לצורך שבת שלמחרת. וכבר למדנו שבכל המחלוקות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - לצורך מצווה וצורך גדול | כתיבת תגובה

ד – למניעת נזק

בשר שהיום השלישי לשחיטתו חל בשבת, ולא הדיחו אותו לפני השבת, מותר לומר לנכרי להדיחו, כדי למנוע הפסד, שאם לא ידיחו אותו יהיה מותר לאוכלו רק בצלייה (מ"ב שכא, כא). 'שבות דשבות' מותר גם כדי להציל מספק הפסד (בית שערים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - לצורך מצווה וצורך גדול | כתיבת תגובה

ה – דינים שונים ב'שבות' ו'שבות דשבות' לצורך גדול

כתב במלכים אמניך ו, ט, והערה כט, שמותר לומר לגוי לפתוח סתימה שבבית הכסא שבביהכ"נ, ומסתבר שגם אם הדבר כרוך באיסור תורה מותר, משום כבוד הבריות. ועיין לעיל טו, ט, שנחלקו אחרונים אם מותר לפתוח סתימה בפומפיה, וכתבתי שאפשר לפתוח … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - לצורך מצווה וצורך גדול | כתיבת תגובה

ו – הדלקת אור בבית המדרש

בשעת הדחק לצורך מצווה של רבים מותר לומר לגוי לעשות מלאכה מדאורייתא, ובכלל זה להדליק אור בבית המדרש. כך דעת מ"ב רעו, כח, שסומכים בשעה"ד על העיטור. ולמרות שהשו"ע לא פסק כך, הסכים לזה בלוית חן יז. ונתבאר לעיל ט, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - לצורך מצווה וצורך גדול | כתיבת תגובה