ארכיון הקטגוריה: פרק כו – מעשה שבת ולפני עיוור

א – מקור האיסור ליהנות ממלאכת שבת

בתוספתא שבת ג, ג, מובאת ברייתא בה נחלקו התנאים בדין מעשה שבת, והובאה הברייתא בבבא קמא עא, א; חולין טו, א, ועוד. לדעת ר' מאיר, המבשל בשבת בשוגג – רשאים הוא ואחרים לאכול את התבשיל בשבת, במזיד – רשאים לאכול … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - כללי איסור הנאה ממעשה שבת | כתיבת תגובה

ב – מלאכת יו"ט

בביצה יז, א, מבואר לפי תירוץ אחד, שאם עבר ואפה מיו"ט לשבת, מותר, מפני שדין יו"ט שונה משבת. וכן נפסק בשו"ע תקכז, כג, שאם בישל מיו"ט לשבת או לחול, התבשיל מותר. ואמנם הרמב"ם פסק שהמעשר ביו"ט במזיד אסור, משמע שסובר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - כללי איסור הנאה ממעשה שבת | כתיבת תגובה

ג – האם צריך להמתין במוצ"ש עד בכדי שיעשו

כתב בשו"ע שיח, א, שבמוצ"ש מותר ליהנות מיד מן המלאכה. ואמנם יש שאסרו עד כדי שיעשה (רש"י, בה"ג, רמב"ן). אבל הרמב"ם (ו, כג), התיר במוצ"ש מיד. וכן דעת רבנו יונה, רא"ש, ר"ן ועוד. והטעם, שאין לחוש שיאמר לישראל לחלל שבת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - כללי איסור הנאה ממעשה שבת | כתיבת תגובה

א – פרטי הלכה

תבשיל שנעשתה בו מלאכה שלא מדעת הבעלים, אם גם בלא המלאכה היה ניתן לאוכלו, אין התבשיל נאסר על הבעלים (ארח"ש כה, מ). וכן אם הוסיפו מים במיחם, מותר להשתמש במים החמים, כל זמן שעדיין המים הראשונים לא היו אמורים לכלות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - איסור הנאה ממלאכה שנעשתה בשבת | כתיבת תגובה

א – שוגג בדרבנן

כתבתי שמותר בשבת, ואמנם דעת הפמ"ג שדין דרבנן ודאורייתא שווה, ובשניהם אסור בשבת, והביאו בבאו"ה שיח, א, 'המבשל'. אבל כתב בשם הגר"א וח"א (ט, יא), ששוגג בדרבנן מותר בשבת. ועיין בארח"ש כה, י.

פורסם בקטגוריה הלכה ג - מקרים שמותר ליהנות בהם (שגגה בדרבנן ומתעסק) | כתיבת תגובה

ב – הנוטע בשוגג יעקור

מבואר בגיטין נג, ב, שבנוטע יש דין מיוחד, שלר' יהודה,  אם נטע בשוגג, במוצ"ש צריך לעקור (ובשאר המלאכות יכול ליהנות במוצ"ש). ולדעת ר' מאיר, אם נטע בשוגג יכול לקיים במוצ"ש, אבל אם נטע במזיד, צריך לעקור במוצ"ש (ובשאר מלאכות גם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - מקרים שמותר ליהנות בהם (שגגה בדרבנן ומתעסק) | כתיבת תגובה

א – מעשה שבת במלאכת הוצאה

למדנו בעירובין מא, ב, שלדעת ת"ק אם הביאו פירות מחוץ לתחום, בשוגג יאכל, במזיד לא יאכל. ואם הוציאו את הפירות מחוץ לתחום והחזירום, אף במזיד יאכל. וכתבו תוס' ורא"ש שהלכה כת"ק. וכן נפסק בשו"ע תה, ט. ושאלו הראשונים, מדוע היקל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - הנאה ממעשה שלא שינה את גוף הדבר | כתיבת תגובה

ב – העברת מזון על ידי רכב צבאי מחוץ לתחום

האם מותר להעביר מזון ממקום למקום בשעת בדחק בעזרת רכב שנוסע בשבת בהיתר לאותו מקום, כגון: רכב צבאי היוצא לסיור ביטחוני ועובר דרך מוצבים? לדעת הרב רבינוביץ' בשו"ת מלומדי מלחמה סה, מותר, משום שבשעת הדחק יש לסמוך על הסברא שאין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - הנאה ממעשה שלא שינה את גוף הדבר | כתיבת תגובה

ג – הנאה מחפץ שנמצא על ידי שהדליקו אור באיסור ומצאוהו – אג"מ

אחר שהדליקו אור באיסור, אסור ליהנות ממנו ולמצוא חפץ לאורו. אבל אם עבר ומצא חפץ לאורו, כתב באג"מ או"ח ב, עא, שאין איסור ליהנות מהחפץ, מפני שבו עצמו לא נעשה איסור. (ואף ששם בתשובה עז כתב שאסור להיכנס לביכ"נ שנפתח … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - הנאה ממעשה שלא שינה את גוף הדבר | כתיבת תגובה

א – האם בכל ספק מקילים

לכאורה בכל מצב שיש בו ספק מקילים, שאיסור מעשה שבת הוא מדרבנן וספק דרבנן לקולא, וכפי שכתבו פמ"ג א"א י, ומ"ב שיח, ב. ובכלל זה גם כאשר יש ספק אם נעשה איסור, כגון שספק אם התבשיל כבר נתבשל בערב שבת. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - עבר ועשה דבר ששנוי במחלוקת הפוסקים | כתיבת תגובה