ארכיון הקטגוריה: הלכה א – כללי איסור הנאה ממעשה שבת

א – מקור האיסור ליהנות ממלאכת שבת

בתוספתא שבת ג, ג, מובאת ברייתא בה נחלקו התנאים בדין מעשה שבת, והובאה הברייתא בבבא קמא עא, א; חולין טו, א, ועוד. לדעת ר' מאיר, המבשל בשבת בשוגג – רשאים הוא ואחרים לאכול את התבשיל בשבת, במזיד – רשאים לאכול … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - כללי איסור הנאה ממעשה שבת | כתיבת תגובה

ב – מלאכת יו"ט

בביצה יז, א, מבואר לפי תירוץ אחד, שאם עבר ואפה מיו"ט לשבת, מותר, מפני שדין יו"ט שונה משבת. וכן נפסק בשו"ע תקכז, כג, שאם בישל מיו"ט לשבת או לחול, התבשיל מותר. ואמנם הרמב"ם פסק שהמעשר ביו"ט במזיד אסור, משמע שסובר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - כללי איסור הנאה ממעשה שבת | כתיבת תגובה

ג – האם צריך להמתין במוצ"ש עד בכדי שיעשו

כתב בשו"ע שיח, א, שבמוצ"ש מותר ליהנות מיד מן המלאכה. ואמנם יש שאסרו עד כדי שיעשה (רש"י, בה"ג, רמב"ן). אבל הרמב"ם (ו, כג), התיר במוצ"ש מיד. וכן דעת רבנו יונה, רא"ש, ר"ן ועוד. והטעם, שאין לחוש שיאמר לישראל לחלל שבת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - כללי איסור הנאה ממעשה שבת | כתיבת תגובה