ארכיון הקטגוריה: הלכה ב – כיצד קובעים אם המצב מסוכן

א – חשש סכנה בעתיד

מחלה שעלולה להתפתח למחלה מסוכנת, מחללים שבת כדי למנוע את התפתחותה (שש"כ לב, ח). וכן כשיש חשש שאדם בריא יחלה במחלה מדבקת מסוכנת, מותר לחלל שבת כדי לבודדו (שש"כ לב, יג). אמנם לחשש רחוק שעוד לא נולד, אין חוששים (שש"כ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - כיצד קובעים אם המצב מסוכן | כתיבת תגובה

ב – מחלוקת רופאים

אם רופא אחד אומר שמצב החולה מסוכן ורופא אחר אומר שמצבו אינו מסוכן, מחללים שבת כדי להצילו. ואם שני רופאים אומרים שאינו מסוכן ואחד אומר שהוא מסוכן, הולכים אחר הרוב ואין מחללים עליו את השבת. ואם אחד מהרופאים מומחה יותר, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - כיצד קובעים אם המצב מסוכן | כתיבת תגובה

ג – חולה פחדן

כתבתי שאם חולה פחדן טוען שהוא מסוכן, והמבין שם ברפואה בטוח שאינו מסוכן, אין מחללים שבת על סמך דברי החולה. וכך משמע מבאו"ה  שכח, י, 'ורופא', שכתב שאם מחלת החולה ידועה והחולה דורש טיפול שלדעת הרופאים אינו מועיל, שומעים לרופא. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - כיצד קובעים אם המצב מסוכן | כתיבת תגובה

ד – תפירת חתך בפנים

עצם הצורך לתפור הוא כדי שהמקום לא יזדהם. ודעת רבים שאין בתפירה איסור תורה, שאין תופר בגוף אדם, וכך דעת הרב אברמסקי, וכ"כ בציץ אליעזר כ, יח. בארח"ש כ, הערה רנט, הועלתה סברה נוספת, שהואיל ואין הכוונה שהתפירה תחבר את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - כיצד קובעים אם המצב מסוכן | כתיבת תגובה

ה – נסיעה לבית חולים לצורך תפירה למניעת צלקת

גם כאשר מדובר בסכנה שתישאר צלקת משמעותית, קשה מאוד להתיר נסיעה שהיא איסור תורה, ומנגד צלקת גדולה עלולה לגרום לבחורה שצריכה להינשא צער גדול מאוד. והדרך היחידה להתיר היא בטענה שמדובר במכה של חלל, ויש חשש זיהום, ואף שהיה אפשר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - כיצד קובעים אם המצב מסוכן | כתיבת תגובה

ו – סכנת איבוד ראייה בעין אחת

בעבודה זרה כח, ב, התירו לשחוק סממנים לרפואת העין, כי "שורייני דעינא באובנתא דליבא תליא", ולכן מחללים שבת על חולי עיניים. וכן נפסק בשו"ע שכח, ט. ועל סכנת אובדן ראייה בעיניים שאין בה סכנת נפשות לפי דעת הרופאים, אין מחללים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - כיצד קובעים אם המצב מסוכן | כתיבת תגובה

ז – האם מחללים שבת לסגולות ותפילות

בברכ"י שא, ו, כתב על אחד שהיה כותב קמיע לגרום למי ששתה סם המוות שיקיא אותו, והיה מצליח, ועשה זאת בשבת, ולימדו עליו זכות. אבל הרבה אחרונים חולקים על כך, וכן כתב בציץ אליעזר ח"ח טו, ח; וח"ט יז, ג, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - כיצד קובעים אם המצב מסוכן | כתיבת תגובה

ח – לשלוח מברק לצדיק שיתפלל

כתבו כמה אחרונים, שאם החולה דורש זאת, מותר לשלוח מברק על ידי גוי לצדיק שיתפלל על חולה מסוכן (הליכות עולם ח"ד עמ' קס-קסא). וכתב בילקוט יוסף שכח, קכד, שלכתחילה יש לנסות להניא את החולה המסוכן מכך.

פורסם בקטגוריה הלכה ב - כיצד קובעים אם המצב מסוכן | כתיבת תגובה

ט – קטן שננעלה עליו דלת

יומא פד, ב: "תנו רבנן: מפקחין פיקוח נפש בשבת, והזריז הרי זה משובח, ואין צריך ליטול רשות מבית דין. הא כיצד?… ראה שננעלה דלת בפני תינוק, שוברה ומוציאו". ומבואר בגמרא שמותר לשבור את הדלת גם באופן שאינו מקלקל אלא מתקן, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - כיצד קובעים אם המצב מסוכן | כתיבת תגובה