ארכיון הקטגוריה: הלכה ד – האם טוב להיעזר בגוי או קטן כדי למעט באיסור

א – הותרה ודחויה – האם עושים כל מה שעושים בחול

סיכם בפמ"ג שכח, א"א ט, שלדעת רמב"ם (שבת ב, א), ר"ן (ביצה טו, ב, 'ומיהא') ורשב"א (שו"ת א, תרפא) – שבת דחויה אצל פיקוח נפש. ולמהר"ם מרוטנבורג (שו"ת סימן ר) הותרה. לכאורה מחלוקת זו קשורה למחלוקת נוספת (הובאה בב"י שכח, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה האם צריך למעט באיסורים כשמטפלים בחולה מסוכן, ואם שבת הותרה או דחויה אצל פיקוח נפש, הלכה ד - האם טוב להיעזר בגוי או קטן כדי למעט באיסור | כתיבת תגובה

ב – אין שתי המחלוקות תלויות זו בזו

אולם אין הכרח לומר ששתי המחלוקות תלויות זו בזו, שכן אפשר לומר שגם לסוברים 'הותרה', אף שבאמת כל מה שרגילים לעשות למען החולה המסוכן בחול מותר לעשות בשבת, ואין חובה לשנות, לכתחילה טוב למעט באיסורים (כמבואר בהמשך). ומאידך גיסא, גם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה האם צריך למעט באיסורים כשמטפלים בחולה מסוכן, ואם שבת הותרה או דחויה אצל פיקוח נפש, הלכה ד - האם טוב להיעזר בגוי או קטן כדי למעט באיסור | כתיבת תגובה

ג – דעת הרמב"ם ורדב"ז – דחויה ועושים לו כל שעושים בחול

וכן משמע מהרמב"ם שכתב (שבת ב, א): "דחויה היא שבת אצל סכנת נפשות כשאר כל המצוות". ומנגד משמע ממנו שאין לחפש דרכים לשנות או להעזר בגוי, שכתב (שבת ב, ב): "כללו של דבר, שבת לגבי חולה שיש בו סכנה הרי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה האם צריך למעט באיסורים כשמטפלים בחולה מסוכן, ואם שבת הותרה או דחויה אצל פיקוח נפש, הלכה ד - האם טוב להיעזר בגוי או קטן כדי למעט באיסור | כתיבת תגובה

ד – אין כמעט נפקא מינא במחלוקת זו

נראה למעשה שאין כמעט משמעות הלכתית למחלוקת אם 'הותרה' או 'דחויה', כי כל אימת שהטיפול יועיל להרגשתו הגופנית הטובה של החולה, הרי שיש בזה השפעה על יכולתו להתמודד עם הסכנה, וגם לסוברים 'דחויה' ושאין עושים לחולה כל שעושים לו בחול, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה האם צריך למעט באיסורים כשמטפלים בחולה מסוכן, ואם שבת הותרה או דחויה אצל פיקוח נפש, הלכה ד - האם טוב להיעזר בגוי או קטן כדי למעט באיסור | כתיבת תגובה

ה – האם כשאפשר, צריך לעשות את המלאכה על ידי גוי או קטן

לכאורה לסוברים 'דחויה', כאשר אפשר, צריך לעשות את המלאכות על ידי גוי או קטן. אולם אמרו חכמים (יומא פד, ב): "אין עושים דברים הללו לא על ידי נכרים ולא על ידי קטנים, אלא על ידי גדולי ישראל". וכן כתב בשו"ע … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה האם צריך למעט באיסורים כשמטפלים בחולה מסוכן, ואם שבת הותרה או דחויה אצל פיקוח נפש, הלכה ד - האם טוב להיעזר בגוי או קטן כדי למעט באיסור | כתיבת תגובה