ארכיון הקטגוריה: הלכה ה – האם ראוי להשתדל לשנות כדי למעט באיסור

א – האם להעדיף לעשות בשינוי

ביולדת הכל מסכימים שכאשר אפשר, יש לטפל בה בשינוי, וכפי שמבואר בשבת קכח, ב, ושו"ע של, א. השאלה מה הדין בחולים מסוכנים. כתב המגיד משנה (ב, יא), שנחלקו בזה הרמב"ן והרמב"ם: "וכתב הרמב"ן ז"ל, ושמעינן מינה דכל צרכי חולה אע"פ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה האם צריך למעט באיסורים כשמטפלים בחולה מסוכן, ואם שבת הותרה או דחויה אצל פיקוח נפש, הלכה ה - האם ראוי להשתדל לשנות כדי למעט באיסור | כתיבת תגובה

ב – הקל הקל תחילה

וכבר למדנו כלל, שכאשר צריך לעבור על איסור לצורך הצלת חולה או מסוכן, יש לעבור על הקל הקל תחילה. כך מבואר בהלכות יוה"כ שו"ע תריח, ז-ח. וכן ברמ"א יו"ד קנה, ג, וביאור הגר"א כד. ולרבים דין זה מהתורה, אמנם בקרית … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה האם צריך למעט באיסורים כשמטפלים בחולה מסוכן, ואם שבת הותרה או דחויה אצל פיקוח נפש, הלכה ה - האם ראוי להשתדל לשנות כדי למעט באיסור | כתיבת תגובה

ג – האם יש מחלוקת למעשה

נראה שגם הרמב"ם והשו"ע יסכימו שכאשר אין שום חשש שהשינוי יעכב, לא בהווה ולא בעתיד, עדיף לשנות, שעושים הקל הקל תחילה, וכמו שלמדנו לגבי לידה (שו"ע של, א; וכן שו"ע שכח, טז), ויום הכיפורים (שו"ע תריח, ז-ח). וכן נראה למעשה. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה האם צריך למעט באיסורים כשמטפלים בחולה מסוכן, ואם שבת הותרה או דחויה אצל פיקוח נפש, הלכה ה - האם ראוי להשתדל לשנות כדי למעט באיסור | כתיבת תגובה

ד – פסקי הספרדים

ואמנם באול"צ ח"ב לו, ג, וילקוט יוסף שכח, קג, כתבו שאין לשנות, ומשמע גם כאשר השינוי אינו מעכב כלל. וכתבו שכך דעת שו"ע כפי שכתב בכה"ח שכח, עד, על פי המגיד משנה והרמב"ם. אולם מנגד כתב בספר 'רפואת השבת' ד, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה האם צריך למעט באיסורים כשמטפלים בחולה מסוכן, ואם שבת הותרה או דחויה אצל פיקוח נפש, הלכה ה - האם ראוי להשתדל לשנות כדי למעט באיסור | כתיבת תגובה

ה – גם הסוברים דחויה קרובים לומר בפועל הותרה

כתבתי לעיל (ד, ד) שאין כמעט מחלוקת בין הסוברים דחויה להותרה. וכ"כ בשש"כ לב, סה, שאם צריך אור וישנו פנס דולק אצל השכן שכבר הלך לישון, אין צריך להעיר אותו אלא מותר להדליק אור לחולה. וכתב בהערה קעד בשם רשז"א, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה האם צריך למעט באיסורים כשמטפלים בחולה מסוכן, ואם שבת הותרה או דחויה אצל פיקוח נפש, הלכה ה - האם ראוי להשתדל לשנות כדי למעט באיסור | כתיבת תגובה

ו – אימתי אמרו למעט באיסור ואימתי לא

ויש לשאול, איך מצד אחד אמרו להציל דווקא על ידי גדולי ישראל (שו"ע שכח, יב, ט"ז ומ"ב לז), ומאידך בחולה ביוה"כ אמרו שיאכל הקל קל תחילה (יומא פג, א; שו"ע תריח). מדוע לא חוששים שילמדו להתרשל בהצלת חולה. ורשז"א אמר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה האם צריך למעט באיסורים כשמטפלים בחולה מסוכן, ואם שבת הותרה או דחויה אצל פיקוח נפש, הלכה ה - האם ראוי להשתדל לשנות כדי למעט באיסור | כתיבת תגובה

ז – כשטעה ועשה מלאכה מיותרת בעת ההצלה

כתב בשש"כ לב, הערה כ, בשם רשז"א: "מכיוון שאמרה התורה וחי בהם ולא שימות בהם, מסתבר דכל מה שעושים בשביל ספק פיקוח נפש, אפילו אם נתברר שטעה, מכל מקום אינו חשיב כטעה בדבר מצווה ולא עשה מצווה, ושפיר פטור מחטאת, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה האם צריך למעט באיסורים כשמטפלים בחולה מסוכן, ואם שבת הותרה או דחויה אצל פיקוח נפש, הלכה ה - האם ראוי להשתדל לשנות כדי למעט באיסור | כתיבת תגובה

ח – דרך כתיבת ההלכה למעשה

למעשה יש להדגיש מאוד, שצריך לטפל בחולה כרגיל, היינו לעשות לו את כל הטיפולים שרגילים לעשות בחול בלא שינוי, כדי שלא תהיה שום התרשלות ח"ו. ורק כשיודעים בדבר שאין בו שום צורך או כאשר ברור שהשינוי לא יגרום להתרשלות, רצוי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה האם צריך למעט באיסורים כשמטפלים בחולה מסוכן, ואם שבת הותרה או דחויה אצל פיקוח נפש, הלכה ה - האם ראוי להשתדל לשנות כדי למעט באיסור | כתיבת תגובה

ט – עצות לעשייה בשינוי והמעטת האיסור

להדליק אור כשצריך עם המרפק או אמת היד. להרים או לפתוח את הטלפון בשינוי, על ידי כפית. וכן לחייג על ידי כפית או גב האצבע. וכשאין דרך לעשות בשינוי שכזה, יעשה את הדבר בשתי ידיים, כפי שכתבתי לעיל בהרחבות (ט, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה האם צריך למעט באיסורים כשמטפלים בחולה מסוכן, ואם שבת הותרה או דחויה אצל פיקוח נפש, הלכה ה - האם ראוי להשתדל לשנות כדי למעט באיסור | כתיבת תגובה

י – יולדת – אימתי אין לשנות

כתב באול"צ לו, ג, שמה שמשנים ביולדת הוא דווקא בעת הלידה, שהכל שם ידוע, אבל כשצריך להזמין רופא או אמבולנס, גם לצורך יולדת אין לשנות. אולם בנשמת אברהם של, ז, כתב שמשנים ביולדת דווקא כשיש צירים והדם עדיין אינו שותת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - האם ראוי להשתדל לשנות כדי למעט באיסור | כתיבת תגובה