ארכיון הקטגוריה: הלכה טז – פעילות משטרה בשבת

א – הצגת הבעיה על ידי הרב הרצוג

בשנותיה הראשונות של המדינה, פנה הרב הראשי לישראל הרב יצחק הרצוג זצ"ל למספר רבנים שהיו לו כתלמידים חברים בבקשה שיחוו את דעתם ביחס לפעילות המשטרה בשבת. וכתב בתחילה את דעתו, ודבריו נדפסו בשו"ת היכל יצחק או"ח לב, ובספר התורה והמדינה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טז - פעילות משטרה בשבת, פעילות המשטרה בשבת | כתיבת תגובה

ב – דעת הרב הרצוג

לפיכך הסכים הרב הרצוג, שכאשר מתפתח ריב רציני בין אנשים, או כאשר אנשים חשודים כגנבים מסתובבים בשטח, צריכים להזעיק את המשטרה, והשוטרים צריכים לנסוע למקום האירוע. אבל לחזור משם אין היתר, שכן במידה ויהיה צורך להזעיקם, יוכלו לקרוא להם בקשר. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טז - פעילות משטרה בשבת, פעילות המשטרה בשבת | כתיבת תגובה

ד – הרב עובדיה הדאיה

הרב עובדיה הדאיה זצ"ל (ישכיל עבדי ח"ה או"ח מד), התיר לניידות גם לסייר במקומות שמועדים לקטטות. וכן כאשר נסעו לתפוש גנב או להפריד בין הניצים בקטטה, התיר להם לחזור בנסיעה אלפיים אמה, שאם לא כן נמצאת מכשילם לעתיד. ואין לומר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טז - פעילות משטרה בשבת, פעילות המשטרה בשבת | כתיבת תגובה

ה – הרב ולדינברג

הרב אליעזר ולדינברג זצ"ל (ציץ אליעזר ד, ד), הסכים בעקרון עם דברי הרב הרצוג, ולגבי מה שהתיר להשתמש בטלפון, הציע לנתק את הנורות (שהיו פועלות אז במרכזיה בעת השיחה), כדי שלא יהיה בזה איסור תורה. ולגבי חזרה ממקום האירוע המסוכן, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טז - פעילות משטרה בשבת, פעילות המשטרה בשבת | כתיבת תגובה

ו – כתיבת רפורט

ואפשר לטעון מנגד, שלא בית המשפט דורש כתיבת דו"ח מפורט מיד בתום האירוע, אלא שהמציאות היא שאם השוטר לא יכתוב, לא יזכור את פרטי האירוע, ומצד האמת לא ניתן יהיה להרשיע על פי עדותו. ואין זה דומה לאדם שראה פעם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טז - פעילות משטרה בשבת, פעילות המשטרה בשבת | כתיבת תגובה

ז – דברי הרב ישראלי בביאור 'נמצאת מכשילם לעתיד לבוא'

ומו"ר הרב שאול ישראלי זצ"ל (עמוד הימיני יז) המשיך לדון בדברי הרב הרצוג, ולגבי מה שתמה על הרמב"ם, שכתב (שבת ב, כג): שמותר ליוצאים להציל לחזור למקומם "כדי שלא להכשילן לעתיד לבא", ואילו בעירובין (מד, ב; מה, א) מבואר שהתירו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טז - פעילות משטרה בשבת, פעילות המשטרה בשבת | כתיבת תגובה

ח – גדרי פיקוח נפש

וביאר הרב ישראלי שבגדר פיקוח נפש אין הולכים אחר הרוב וגם לא לפי השכיחות, אלא כל שברור שאם לא ננקוט פעולה מסוימת, בעתיד יהיה מקרה שלא נוכל להציל ואדם ימות, הרי שזה נחשב פיקוח נפש. ולכן התירו לעשות את ההצלה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טז - פעילות משטרה בשבת, פעילות המשטרה בשבת | כתיבת תגובה

ט – בענייני הציבור גם סכנות רחוקות נחשבות פיקוח נפש

ועוד הוסיף כסניף להיתר את שיטת רב האי גאון ובעל הלכות גדולות ור"ח, שהתירו לכבות גחלת ברשות הרבים גם לשיטת שמואל שסובר שכיבויה אסור מהתורה. ותמהו על כך הרמב"ן והרשב"א. ומ"מ סברת הגאונים היא משום שכל הנוגע לשלומו של הציבור, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טז - פעילות משטרה בשבת, פעילות המשטרה בשבת | כתיבת תגובה

י – ההכרח להפעיל משטרה על ידי יהודים

ותוך דבריו כתב (אות ז) שאין לחפש דרך להפעיל את המשטרה על ידי גויים וחילוניים, שכן אנו מחויבים כלפי כל ישראל, גם חילוניים. ועוד, שהרבה פרקו עול כי סברו שאין אפשרות לקיים מדינה על פי התורה, ולכן חובה עלינו למצוא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טז - פעילות משטרה בשבת, פעילות המשטרה בשבת | כתיבת תגובה