ארכיון הקטגוריה: פרק ל – תחומי שבת

א – יש ברירה

לדעת חכמים ור' יהודה במשנה עירובין לו, ב, מועיל תנאי לעירוב, שבשבת יחליט על איזה 'עירוב' הוא רוצה לסמוך, האם לזה שלצד מערב או שלצד מערב, מפני שלדעתם 'יש ברירה', היינו שכאשר יחליט על איזה 'עירוב' הוא רוצה לסמוך, יתברר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יד - הנחת עירוב על תנאי לכל תושבי המקום | כתיבת תגובה

א – תחום שבת הוא ככלי לקלוט את שפע האור

ליקוטי הלכות עירובי תחומין ב, א: בשבת נמשכים החיים לעולם, שהיא מקור הברכה, ולכן בשבת ניתנה התורה. וצריך להיזהר שלא יהיה ריבוי השמן גורם לכיבוי הנר. ולכן אסור לצאת מחוץ לתחום, כדי להגביל את המשכת החיים לתחום שהכלים שלנו מסוגלים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - כללי מצוות תחומין, טעמי הלכות תחום שבת מליקוטי הלכות לרבי נתן | כתיבת תגובה

ב – לכל אחד מישראל תחום משלו לפי מדרגתו

שם ב, ב: "ועל כן התחומין הם משתנין לכל אחד ואחד מישראל בפני עצמו כפי מה שקנה שביתה בערב שבת, כי כל אחד מישראל יש לו תחום אחר לפי מדרגתו והשגתו…" ואפשר לקנות מקום שביתה על ידי הנחת לחם, "כי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - כללי מצוות תחומין, טעמי הלכות תחום שבת מליקוטי הלכות לרבי נתן | כתיבת תגובה

ג – הנסיעות נובעות מפגם ע"ז וחטא אדה"ר ובשבת נתקן

ליקוטי הלכות ג (בהקדמה): "איתא בדברי רבנו ז"ל על פסוק אלה מסעי בני ישראל (סימן מ) שכל הנסיעות הם בשביל פגם עבודה זרה, דהינו קלקול האמונה… ועל ידי הנסיעות והטלטולים מכפרים על פגם עבודה זרה… וזה בחינת אלה מסעי בני … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - כללי מצוות תחומין, טעמי הלכות תחום שבת מליקוטי הלכות לרבי נתן | כתיבת תגובה

ד – התיקון שבנסיעות ברחמים והתיקון שבשבת ברחמים גדולים

וזו רחמנות מאת ה' לכפר לנו על ע"ז על ידי נסיעות, אבל עיקר הרחמנות שאנחנו בעצמנו נרחם על עצמנו, ואז לא נצטרך לנסיעות כדי לתקן הפגם, וזה עניין השבת. שם ג, א: "…בבחינת רחמים סתם שם יש בחינת צמצום, והרחמים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - כללי מצוות תחומין, טעמי הלכות תחום שבת מליקוטי הלכות לרבי נתן | כתיבת תגובה

ה – חותמות הקדושה כנגד תחום שבת

ליקוטי הלכות ד, א, מבאר שמוכיחי הדור הם בחינת חותם (שהם חותמים את הקדושה במציאות), ויש חותם בבחינת רגליים (מעשה), ויש בחינת ידיים (באמונה). והם מרבים שלום, וכשהרע גובר חותם הרגליים נהפך לנידה, וחותם הידיים לשפיכות דמים. וצריך עזות דקדושה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - כללי מצוות תחומין, טעמי הלכות תחום שבת מליקוטי הלכות לרבי נתן | כתיבת תגובה

ו – הדרכים והמלאכות נועדו לתיקון חיצוני ובשבת התיקון פנימי

ליקוטי הלכות עירובי תחומין ה, כ: "כל הדרכים הם בבחינת חיצוניות, כי ישיבה בבית זה בחינת פנימיות". וההליכה היא כדי להמשיך אלוקות לתוך צמצומים חדשים. "ועל כן האדם בהילוכו בכל פסיעה ופסיעה שהולך הוא בא על נקודה אחרת ששם יש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - כללי מצוות תחומין, טעמי הלכות תחום שבת מליקוטי הלכות לרבי נתן | כתיבת תגובה

ז – תחום שבת מעבר לי"ב מיל – מהתורה או מדרבנן

נחלקו התנאים ביסוד דין איסור יציאה מן התחום בשבת. לדעת ר' עקיבא (סוטה כז, ב), תחום שבת אלפיים אמה מן התורה, ושיעור זה נלמד ממגרשי הערים. וכך משמע מדברי בה"ג (סימן י הלכות עירובין 'מי שהוציאוהו') והשאילתות (בשלח מח), שכתבו: … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - כללי מצוות תחומין | כתיבת תגובה

ח – מי תיקן תחומי שבת

בגמרא שבת יד, ב, ועירובין כא, ב: "בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידיים…". פירש רש"י שהכוונה לעירוב חצרות. ובתוספות יו"ט דמאי א, ד, כתב שלעירובי תחומין אין צורך בתקנת שלמה מפני שיש סוברים שהוא מהתורה, וגם לסוברים שהוא מדרבנן, יש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - כללי מצוות תחומין | כתיבת תגובה

ט – להערה 1 – שיעור אגודל, טפח, אמה, מיל

עיין בספר 'מדות ושיעורי תורה' לרב בניש פרק ה, סעיפים ח-יב, שנחלקו בשיעור אגודל, לר' חיים נאה הוא 2 ס"מ, לחזו"א  2.5 ויותר מדויק 2.4, ולחישוב המעודכן על פי הרמב"ם הוא 1.9. העדכון מפני שר' חיים נאה שיער דרהם לפי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - כללי מצוות תחומין | כתיבת תגובה