ארכיון הקטגוריה: הלכה יג – סדר הנחת 'עירוב תחומין' וברכתו

א – זמן קניית העירוב

בשו"ע (רסא, ד) כתב שאין מערבין אחר שקיבלו עליהם שבת. ובסימן שצג, ב, כתב שמערבין עירובי חצרות בין השמשות והוסיף שיש אוסרים. ומשמע שנוטה להקל (באו"ה רסא, ד, 'אין מערבין'), ומהגר"א משמע להחמיר (מ"ב שצג, יב). ובא"ר חילק בין ציבור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - סדר הנחת 'עירוב תחומין' וברכתו | כתיבת תגובה

ב – האם מברכים על עירוב ברגליו

בנתיבות שבת (מו הערה ה), כתב שלא יברך, ושכן נראה מפמ"ג (מש"ז תט, ז, א"א תטו, ד) שאין לברך על מחשבה. אמנם מתוספת שבת (תטו, י) נראה שיברך. וביאר את סברתו בנתיבות שבת, שיש תיקון בעירוב ברגליו, שהרי מועיל לו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - סדר הנחת 'עירוב תחומין' וברכתו | כתיבת תגובה

ג – האם צריך להניח את העירוב דווקא לקראת שבת

הרב מיכאל פרץ באוצר פסקי עירובין סימן קכח כתב, שזמן הנחת ה'עירוב' הוא רק מחצות יום שישי ואילך, אבל אם הניח את העירוב קודם לחצות יום שישי אינו עירוב. וכאשר הניח את העירוב בזמן, יכול לקובעו לשבתות רבות. ומנגד בתיקון … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - סדר הנחת 'עירוב תחומין' וברכתו | כתיבת תגובה

ד – האם ניתן לערב במזון שאינו לפניו

בעקרי הד"ט (או"ח כד, ח) כתב שאסור לערב עירוב תחומין על פח שמן שיש לו בסוף התחום, שהרי צריך לומר "בעירוב הזה…" והוא אינו לפניו, והביא דברי החיד"א בשו"ת חיים שאל (א, כט) שכתב כן לגבי עירוב תבשילין. ובשו"ת מהרש"ם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - סדר הנחת 'עירוב תחומין' וברכתו | כתיבת תגובה