מצטרפים ללימוד הלכה יומית >>

יב – סיכום קצר לימי שמחה שבתוך ספירת העומר

בחול המועד פסח אין נוהגים שום מנהגי אבלות, מפני שמצווה לשמוח בו, כמבואר לעיל בהלכה ח' לעניין נגינה.

בראש חודש אייר, לדעת כמה פוסקים מותר להסתפר, מפני שהוא כיום טוב ואין חלים בו מנהגי אבלות. אבל למעשה המנהג שלא להסתפר בראש חודש אייר, וכן נפסק ב'שולחן-ערוך' (תצג, ג).

ראש חודש אייר שחל בשבת, למנהג יוצאי אשכנז כיוון שיש בו תוספת שמחה, מותר להסתפר ביום שישי, וכן מותר להינשא ביום שישי לפני שבת, כך שהשמחה והסעודה יהיו בשבת וראש חודש. והמנהג הרווח בין יוצאי ספרד להקל בזה רק בשעת הדחק.[15]

יום העצמאות, ראוי להתגלח לקראתו, ואף להסתפר מותר. אבל לישא אשה אסור (עי' להלן ד, יא).

ל"ג בעומר ביום, למנהג עולי אשכנז וחלק מעולי ספרד, מותר להסתפר ולהינשא, ובשעת הצורך מקילים גם בליל ל"ג בעומר. למנהג רבים מעולי ספרד, אסור להסתפר ולהינשא בל"ג בעומר (לעיל הלכות ג' וד').

ל"ג בעומר שחל ביום שישי, לכל לעולי ספרד מותר להסתפר (שו"ע תצג, ב).

ל"ג בעומר שחל ביום ראשון, למנהג יוצאי אשכנז מותר להסתפר ביום שישי וליוצאי ספרד אסור (לעיל הערה 8. ובנישואין – יש מפוסקי אשכנז שהקילו בשעת הדחק, וליוצאי ספרד אסור, עי' בהערה 6).

כ"ח באייר, גם למנהג חלק מיוצאי אשכנז שמחמירים שלא לשאת אשה עד ראש חודש סיוון, מותר לישא בו אשה, וכן מותר לקיים בו שמחות גדולות (עי' להלן ד, יא).


[15]. הרדב"ז, הריק"ש, ומהר"ם לונזאנו סוברים שמותר להסתפר בראש חודש (גם כשאינו חל בשבת), אולם הב"י סובר שאסור, וכן המנהג הרווח. וכאשר ראש חודש חל בשבת, לעניין נישואין עי' לעיל בהערה 6, ולעניין תספורת בהלכה ו.

תפריט