מצטרפים ללימוד הלכה יומית >>

כג – 'שבוע שחל בו' כשתשעה באב נדחה ליום ראשון

דין שבוע שחל בו תשעה באב נוגע למנהג ספרד, על פיו אין מסתפרים ומכבסים בשבוע שחל בו תשעה באב, כדברי המשנה (תענית כו, ב). וכן נוהגים שלא לרחוץ בחמים לתענוג בשבוע שחל בו תשעה באב (לעיל כא). אולם יוצאי אשכנז נהגו להוסיף ולהחמיר שלא לכבס ולא לרחוץ לתענוג בחמים מראש חודש אב (לעיל יט; כא). ולגבי תספורת, יוצאי אשכנז וחלק מיוצאי ספרד, נוהגים להחמיר בכל שלושת השבועות (לעיל י).

כאשר תשעה באב חל ביום ראשון, אין באותה שנה שבוע שחל בו תשעה באב, כי כבר במוצאי שבת מתחיל צום תשעה באב. ולאחר סיום מנהגי האבלות של יום י' באב מסתיימים כל מנהגי האבלות של שלושת השבועות.

ופעמים שתשעה באב חל בשבת, ואזי הצום נדחה ליום ראשון, וכיוון שתשעה באב חל בעצם בשבת, יש אומרים שכל השבוע שלפניו הוא שבוע שחל בו תשעה באב (סמ"ג). ודעת רוב הפוסקים, שדיני שבוע שחל בו תשעה באב אינם חלים באותה שנה, הואיל ובפועל הצום נדחה ליום ראשון (רא"ש, ר"ן), וכן נוהגים רוב יוצאי ספרד (עי' שו"ע תקנא, ד). לפיכך, מכבסים בכל השבוע שלפני שבת חזון. אולם לעניין גילוח, ראוי שגם יוצאי ספרד יחמירו שלא להתגלח בשבוע שלפני תשעה באב, כדי להיכנס לתשעה באב כשסימן האבלות ניכר בפנים (מבואר לעיל בהערה 7). ומי שאביו נהג להתגלח בתשעת הימים ורוצה להקל גם בשבוע זה – יש לו על מה לסמוך.

תפריט