ט – גיור קטנים

הורים שרוצים שילדיהם יתגיירו, יכולים לגיירם בבית דין על ידי מילה וטבילה. ולכאורה קשה, הרי אין לקטן דעה בוגרת כדי להחליט להיות יהודי ולשמור תורה ומצוות!? אלא שהואיל ואנו יודעים שזכות היא להיות יהודי, בית-הדין יכול לגיירו (שו"ע יו"ד רסח, ז). כלומר, בנים מתחת לגיל שלוש עשרה, ובנות מתחת לגיל שתים עשרה, שמבחינה הלכתית אין להם דעת, גיורם נעשה על דעת בית-הדין, הקובע שמבחינה עקרונית טוב להיות יהודי, ולכן מזכים את הקטן ומחליטים למענו, ומגיירים אותו.

כמובן, שאין בית-הדין הולך לחפש ילדים גויים כדי לזכותם בגיור, אלא מדובר במקרים שמשפחתו של הקטן רוצה לגייר אותו, כגון שהוריו באים להתגייר והם חפצים שגם בנם יתגייר עימם. לעיתים מדובר באב יהודי ואם שאינה יהודייה, שאמנם אין בכוחה של האם להתגייר אבל הם רוצים שבנם או בתם יתגיירו. כמו כן זוג יהודים שאימץ ילד גוי, יכול לבוא לבית-הדין ולגייר את ילדם המאומץ, שהואיל והם האפוטרופסים שלו ודאי שהילד מעוניין לעשות כרצונם. במקרים נדירים כאשר אין מבוגר שאחראי על הקטן, יכול הקטן לפנות בעצמו לבית-הדין ולבקש להתגייר, ובמידה ויתברר לבית הדין שהדבר מתאים, בית-הדין יכול לגיירו.

אמנם גיורו של הקטן, כל זמן שלא הגיע לגיל מצוות, אינו מוחלט. שאם כאשר הבת תגיע לגיל שתים עשרה או הבן לגיל שלוש עשרה, ימחו ויאמרו שאינם רוצים להיות יהודים, תפקע מהם הגירות. אבל אם בהגיעם למצוות יקיימו מצווה אחת כיהודי, למשל הבת תפריש חלה או תתפלל, והבן יניח תפילין, הרי הם כבר יהודים לכל דבר, ושוב לא יוכלו לחזור בהם (שו"ע יו"ד רסח, ח).

אשה שנתגיירה בהיותה בהריון, הילד שתלד – יהודי לכל דבר, ואין צריך להטבילו לשם גירות, וגם אחר שיגיע לגיל מצוות לא יוכל לבחור להיות גוי, מפני שכבר מלידתו הוא יהודי.

תפריט