חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

פתח דבר לפניני הלכה זמנים

פתח דבר

אודה לה' שזיכני ללמוד וללמד בישיבה ובישוב הר ברכה. במיוחד גבר עלי חסדו, שלמרות המתח והיסורים המקיפים אותנו מהתנכלויות שונאינו מסביב ומאחינו מבפנים, נתן לי כוח לעמוד על משמרתי בלימוד התורה הקדושה והרבצתה לרבים וכתיבת הלכותיה.

ספר זה מוקדש לזמנים שונים, רובם מדברי חכמים, ימי שמחה כפורים וחנוכה, וימי צער ואבל כספירת העומר, הצומות ושלושת השבועות. ובתחילתם שני עניינים שיסודם מהתורה, ראש חודש וספירת העומר. הנני תפילה שבעז"ה אזכה להשלים את הלכות שבת (אחר שיצא כבר חלק א'), הלכות יום טוב, חול המועד, ראש השנה, יום כיפור וסוכות.

המטרה לסכם את ההלכה מיסודותיה, תוך הדגשת השורשים וביאורם, ומתוך כך ביאור פרטי ההלכה למעשה, לכל עדות ישראל. המגמה לקצר, כדי שיוכלו הלומדים ללמוד הרבה בזמן מועט. לפיכך עיקר העיסוק הוא בשורשי הדברים ובהלכות המעשיות. בהערות הרחבתי בנימוקי ההלכה ומקורותיה, ולעיתים הוספתי בהן עוד דינים מסובכים, שהיו עלולים לסבך את ההבנה לחלק מהלומדים למעלה, וכן ציינתי בהן לפעמים דינים פחות שכיחים, שאין הכרח לציינם למעלה, אבל יש מקום להזכירם.

כדי שלא להכביד בפרטים שיאפילו על הכלל, מיעטתי יחסית בציון מקורות, והזכרתי בעיקר את הספרים המפורסמים, ובראשם שו"ע, משנה ברורה וכף החיים, שסביבם יוכלו המעיינים למצוא את רוב המפרשים והפוסקים. כאשר ישנו אחרון שעל שמו נקראת השיטה, הזכרתי את שמו, בלא להזכיר את כל המסכימים עמו. למען הרוצים להרחיב בעיונם ציינתי ספרים מאחרוני זמנינו שסיכמו את דעות הפוסקים. ואזכירם לברכה: בראשם ספרי הגרע"י יבי"א, יחו"ד, ובנו הרב דוד יוסף – תורת המועדים (תוה"מ) בארבעה חלקים, שלושה מהם עוסקים בנושאי ספרינו (חנוכה, פורים, הצומות ובין המצרים). עוד הזכרתי רבות את סדרת הספרים הלכות חג בחג (הלח"ב) של הרב משה מרדכי קארפ, שיש בהם ביאורים עמוקים. וכן ספר פסקי תשובות לרב שמחה רבינוביץ' על סדר שו"ע ומ"ב, ובו סיכום מצוין של פסקי אחרונים. כן הזכרתי את ספריו של ידידי הרב משה הררי, מקראי קודש על בין המצרים, חנוכה ופורים, שבהם נוספו פסקים ששמע ממורינו ורבותינו ראשי ישיבת 'מרכז הרב'. וכן מספר הלכות חגים למו"ר הרב מרדכי אליהו. עוד ציינתי לעיין בספריו המפורטים של הרב יעקב טננבוים – 'ראש חודש' ו'ברכת הלבנה'. ובענייני חנוכה לספרו המפורט של הרב יוסף מרדכי פאק – 'ימי הלל והודאה', וכן לספר 'ימי חנוכה' לרב ליברמן. ובמקום שיש תועלת ציינתי לעיין בסוגיות הגמ' שכבר זכינו שנתלבנו במסגרת מכון 'הלכה ברורה', שליד ישיבת 'מרכז הרב'.

כשכתבתי 'עיין', פעמים שהכוונה לתוספת מקורות, ופעמים שהכוונה שכתב שם מעט אחרת, ופעמים לשתי הכוונות.

שלמי תודה לא"מ הרב זלמן ברוך מלמד שליט"א ראש ישיבת בית-אל ורב הישוב, ולאמי מורתי, ולאשתי היקרה, ויהי רצון שנזכה לגדל את כל ילדינו לתורה, למצוות, לחופה ולמעשים טובים, ולא תמוש התורה מפינו ומפי זרענו עד עולם. תודות נוספות לר' יעקב כץ (כצלה), מנהל כללי של מוסדות בית אל, הר ברכה וערוץ שבע, ועימו מנהל ישיבת הר ברכה ר' דוד סעדה, וישראל סעדיה ויעקב וינברגר. שהש"י יתן להם תבונה וכוח להצליח בעבודתם וימלא כל משאלות ליבם לטובה.

ואוסיף להודות לתושבי הישוב הר-ברכה ת"ו ולתלמידי הישיבה, שבמשך השיעורים היומיים שלמדנו נתלבנו העניינים שבספר, ואף הם שותפים בו. במיוחד עלי להודות: לרב שלומי בדש על הערותיו המחכימות. לרב יונדב זר שסייע רבות בהגהות ובהערות. לרב רפאל דלויה, מומחה למנהגי מרוקו וצפון אפריקה. ולידידי הוותיק החכם הכולל הרב זאב סולטנוביץ' על עצותיו והערותיו המחכימות. יהי רצון שנזכה כולנו יחד להגדיל תורה ולהאדירה ולהשתתף בבניינה של ארצנו הקדושה ולראות בביאת גואל צדק ובניין בית המקדש במהרה בימינו.

אליעזר מלמד קיץ תשס"ה

 

במהדורה זו השמינית נוספו שלושה סעיפים על ט"ו באב בסוף פרק י, ושלושה סעיפים על ט"ו בשבט בתחילת פרק יד. כמו כן בשאר הספר משפטים שבלטה בהם שפת הדיבור (מפינת ההלכה), שונו לשפת כתיבה. במהדורות הקודמות ועוד יותר בזו, נוספו דיוקים והלכות משאלות שהתעוררו במשך השנים.

אליעזר מלמד קיץ תשפ"ג

תפריט ההלכות בפרק

דילוג לתוכן