הדלקת נרות חנוכה – ללימוד בחברותא חלק ב

22 בינואר 2023
צוות האתר
סקירה
הורדה

דיני חנוכה – חלק שני

בני משפחה שהלכו לבקר ידידים או קרובים, ובשעת הדלקת הנרות הם עדיין בבית מארחיהם. למרות שהם אוכלים שם ארוחת ערב, אין בית מארחיהם נחשב כביתם, ולכן הם אינם יכולים לקיים שם את מצוות הדלקת נרות.

לפיכך, אם אפשר, טוב שאחד מבני המשפחה ילך לביתם להדליק נרות בשעת צאת הכוכבים, ובזה יצאו כולם ידי חובת הדלקה. בנוסף לכך, בני המשפחה האחרים יקפידו לשמוע את הברכות ולראות את הנרות בבית המארחים, כדי להשתתף בהודאה על הנס.

ואם הם במקום רחוק ואין מי שיכול ללכת לביתם להדליק נרות, אזי כשיחזרו לביתם ידליקו נרות בברכה, ואם ירצו לאכול לפני כן, יסכמו ביניהם שכאשר יחזרו לביתם יזכירו זה לזה להדליק נרות.

עוד עצה, לבקש משכן שידליק עבורם בביתם. ולדעת רוב האחרונים הוא ידליק בלא ברכה כי הם אינם לידו (עי' בימי הלל והודאה פרק לא).

י"א שעדיף שהשכן ידליק עבורם בזמן (נר איש וביתו ח, א), וי"א שעדיף שהם ידליקו בברכה כשיחזרו (שבט הלוי ד, סו).

אבל אם הם מתכוונים לאכול ארוחת ערב ולישון בבית מארחיהם, אזי בית המארח נחשב ביתם באותו יום, ובהדלקת המארח הם יכולים לצאת ידי חובה. ויקפידו לקנות שותפות בנר בשווה פרוטה, או שבעל הבית יקנה להם במתנה חלק מהנר, ויקנו את חלקם על ידי הגבהת הנר.

ולמנהג אשכנז, נוהגים שכל אחד מבני הבית מדליק נרות בברכה, ולכן גם האורחים ידליקו שם נרות בברכה.

ואם נתנו להם דירה נפרדת, לכל המנהגים נכון שידליקו נרות חנוכה בברכה בדירת האירוח, וישתדלו להדליק במקום שהעוברים ברחוב יוכלו לראות את הנרות ויתפרסם הנס יותר.

 

  1. מה יעשו משפחה שיצאה לבקר ידידים בימי החנוכה, והם לא יהיו בביתם בזמן הדלקת נרות….

א. …והם רק אוכלים ארוחת ערב אצל המשפחה המארחת וחוזרים לביתם במשך הערב… 3 אפשרויות

אפשרות א

אפשרות ב

אפשרות ג

 

ב. והם מתכוונים לישון בבית מארחיהם…

(הערה: הקנין צריך להיות קניין ממשי ולא רק לומר שהמארח יאמר בפה שהוא מקנה לו את הנרות)

 

ג. הם מקבלים דירה נפרדת לישון בה באותו ערב

 

וכן הדין במשפחה שמתארחת כל השבת, שביתם באותה שבת הוא בית המארח, ויתנו לו פרוטה בערב שבת כדי שיהיו שותפים בנרות, ויצאו ידי חובתם בהדלקתו. ולמנהג אשכנז, עדיף שהאורחים ידליקו נרות בברכה.

ואם נתנו להם דירה נפרדת, לכל המנהגים נכון שידליקו נרות בברכה בדירת האירוח.

במוצאי שבת, אם הם מתכוונים לחזור במהרה לביתם, מוטב שידליקו נרות בביתם.

ואם הם מתכוונים לחזור מאוחר, בשעה שכבר לא ילכו אנשים ברחוב, עדיף שיצאו ידי חובת המצווה בבית מארחיהם, כפי שיצאו בערב שבת.

ואם הם אינם חוזרים במהירות אבל גם לא מאוחר, הרי הם רשאים להחליט היכן להדליק את נרותיהם, כי מצד היום הקודם מקומם עדיין בבית מארחיהם, ומצד היום הבא מקומם בביתם, לפיכך מותר להם לבחור את מקום הדלקתם.

 

  1. משפחה שמתארחת בשבת חנוכה אצל חברים, כיצד יקיימו מצות הדלקת נרות חנוכה בכניסת שבת?

א. כשהם ישנים בבית משפחה המארחים

לדעת הספרדים

לדעת האשכנזים

 

  1. משפחה שמתארחת בשבת חנוכה אצל חברים, כיצד יקיימו מצות הדלקת נרות חנוכה במוצאי שבת?

אפשרות א

אפשרות ב

אפשרות ג

 

ככלל, דין רווקים עצמאיים, בחורים או בחורות, שיש להם בית משלהם, קנוי או שכור, צריכים להדליק נרות בדירתם כדין משפחה. וכשהם מתארחים עליהם להתנהג כמו שלמדנו למעלה בתחילת הדף.

 

המתארחים בבית מלון צריכים להדליק נרות.

ונחזור בקצרה על מה שכבר נתבאר בהלכות הקודמות: אם הם משפחה או רווק עצמאי, ידליקו בברכה.

ואם יש להם בן זוג שמדליק בביתם, או שהם סמוכים על שולחן הוריהם שמדליקים בביתם, למנהג ספרד ידליקו בלא ברכה, ולמנהג אשכנז ידליקו בברכה.

והנכון שידליקו את הנרות בחדרם, מפני שהוא מיוחד להם לעומת חדר האוכל שהוא מקום ציבורי. אם יש בחדר חלון הפונה לרשות הרבים, ידליקו ליד החלון. ויישארו בחדר לכל הפחות חצי שעה, וכשיצאו יכבו את הנרות, כדי שלא תפרוץ שם שריפה.

ואם בעלי המלון אינם מסכימים שידליקו נרות בחדרים, בלית ברירה ידליקו בחדר האוכל או בלובי.

 

נחלקו הפוסקים בשאלה, האם חיוב הדלקת נרות חנוכה קשור לבית.

יש אומרים שתקנת חכמים היא שמי שיש לו בית ידליק נרות, אבל מי שמתגורר ברחוב, אינו יכול לקיים את המצווה. וכן מי שיצא לטיול והוא ישן בשדה, או חייל שנמצא באוהל קטן שאין בו שיעור בית (כשני מטר על שני מטר), אינו יכול לקיים את המצווה.

ויש אומרים שגם מי שאין לו בית חייב להדליק נרות במקום שבו הוא נמצא.

וכיוון שיש בזה ספק, מי שאין לו בית ידליק נרות בלא ברכה. למשל, היוצא לטיול בחנוכה וישן בשדות ובדרכים, ידליק נרות בלא ברכה. וכן חייל שישן בשוחות או באוהל קטן, ידליק בלא ברכה. אבל מטייל או חייל שישן בתוך אוהל גדול, האוהל נחשב כבית, וידליק בברכה בפתח האוהל.

הנוסעים במשך כל הלילה ברכבת או מטוס או ספינה שיש בה חדרים, אף שהם בנסיעה, ידליקו שם נרות בברכה, כיוון שחלל הקרון או המטוס או החדר שבספינה נחשב כבית לעניין מצוות הדלקת נרות חנוכה. אמנם פעמים שמסיבות בטיחותיות לא ירשו להדליק שם נרות. ואם יסכימו שאחד מהנוסעים ידליק נר אחד עבור כולם, יוכלו לצאת בו ידי חובתם.

וכבר למדנו, שלמנהג הספרדים, מי שיש לו אשה שמדליקה עליו בביתו, או שהוא סמוך על שולחן הוריו, ידליק בלא ברכה. ולמנהג אשכנז יכול להדליק בברכה.

 

  1. שאלה לדיון: מה יעשה רווק עצמאי, שמתארח אצל חברים בשעת הדלקת נרות ורק יחזור לביתו מאוד מאוד מאוחר בלילה?

 

  1. רשום מקרה שמדליקים נרות חנוכה בבית מלון, ואין מברכים עליהם

 

  1. רשום מקרה שמדליקים נרות בבית מלון ומברכים עליהם

 

  1. באיזה תנאי אדם שמטייל בשטח מדליק נרות חנוכה ומברך עליהם, הסבר מדוע?

 

  1. בחר את התשובה הנכונה: בנוסף לסופגניות, בחנוכה נהוג לאכול…

א. זיתים ותמרים     ב. מאכלי חלב     ג. שניצל מטוגן

עיין בכל מקור מידע שברשותך והסבר את תשובתך….

  • ספר

  • סוג תוכן